publikacija vrtca Metuljček

OSNOVNA ŠOLA KOPRIVNICA
ENOTA VRTEC
Koprivnica 2
8282 KOPRIVNICA
PUBLIKACIJA VRTCA METULJČEK KOPRIVNICA
Šolsko leto 2014/2015
Spoštovani starši!
S publikacijo želimo predstaviti organizacijo dela v vrtcu in podati nekaj koristnih informacij.
Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela poteka v našem vrtcu na več ravneh.  Upoštevamo starostno in razvojno stopnjo otrok ter strokovno avtonomijo vzgojiteljev, ki otrokom omogočajo vsebinsko bogato učno okolje. Trudimo se izvajati temeljna načela kurikula kot osnovna vodila in dejavnosti izvajati po načelu uravnoteženosti ter pri tem zajeti vsa področja otrokovega razvoja.
Dejavnosti so načrtovane in posamezne vzgojne teme povezujejo prosto in usmerjeno igro ter naključne in načrtovane teme. Skrb posvečamo prostorski in časovni ureditvi dnevnega režima, povezovanju vzgojnih ciljev iz različnih dejavnosti v smislu celote. Pozorni smo na  dogodke, ki so povezani z medvrstniškimi odnosi ter odnosi med otrokom,  vzgojiteljico ter starši.
Zastavili smo si cilj, da poleg rednih dejavnosti ponujamo tudi pestre fleksibilno načrtovane dodatne dejavnosti.
Poudarek dajemo timskemu delu in povezovanju zaposlenih na različnih ravneh. V svoje delo z veseljem vključujemo tudi starše.
MISEL ZA STARŠE:
Osebni odnos, ki se vzpostavlja med vzgojiteljicami, otroki in starši, je za vzgojni proces ključnega pomena, zato se veselimo sodelovanja z vami in dela z vašim otrokom.
VIZIJA VRTCA
S strokovno usposobljenostjo spodbujamo ustvarjalne, samostojne in vedoželjne otroke. Razvijamo njihovo samopodobo ter krepimo pristne medsebojne odnose.
VREDNOTE:
 Prijateljstvo
 Igra
 Zaupanje
 Medsebojno spoštovanje
 Strpnost
OSNOVNI PODATKI O VRTCU
Vrtec Koprivnica je enota Vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Koprivnica, ki ga je ustanovila občina Krško.
Naslov zavoda:
Vrtec pri Osnovni šoli Koprivnica
Koprivnica 2
8282 KOPRIVNICA
Elektronski naslov: koprivnica.vrtec@gmail.com
Telefonska številka: 07 49-76-903
Ravnatelja: Jože Ivačič
Telefonska številka: 07 49-76-902
Pomočnica ravnatelja: Tanja Pribožič
Telefonska številka: 07 49-76-904
Računovodstvo: Polonca Žigante:
Telefonska številka: 07 49-76-900
POSLOVNI ČAS VRTCA
Poslovni čas vrtca Metuljček Koprivnica je od 5.30 – 16.00 ure. Med 5.30 in 7.00 uro so skupine združene, združevati pa se ponovno pričnejo po 14.45 uri.
PREHRANA
Prehrana se pripravlja v šolski kuhinji. Imamo štiri obroke in sicer:
 ZAJTRK (8.00 – 8.30)
 DOPOLDANSKA SADNA MALICA (med 9.30 in 10.00 uro)
 KOSILO (11.15 otroci v oddelkih vrtca, 11.30 otroci v oddelku v šoli)
 POPOLDANSKA MALICA ( po počitku, okoli 14.00 ure)
V letošnjem šolskem letu nimamo otrok z dietami. Jedilniki so obešeni na oglasni deski pri vhodu v vrtec ter na spletni strani šole.
KADROVSKA ZASEDBA
ODDELEK IME IN PRIIMEK DELA IN NALOGE
HOMOGEN ODDELEK
2-3 LET
ČEBELICE
Tadeja SOTOŠEK
Barbara RESNIK
Martina MIKOLAVČIČ
vzgojiteljica
vzgojiteljica pomočnica
vzg. pomočnica (delež)
HETEROGEN ODDELEK
3-5 LET
SMEJALČKI
Tanja PRIBOŽIČ
Manca KOSTEVC
Martina MIKOLAVČIČ
vzgojiteljica
vzgojiteljica pomočnica
vzgojiteljica, vzgojiteljica pomočnica(delež)
HETEROGEN ODDELEK
4-6 LET
POTEPUHI
Silva KOVAČIČ
Martina KRALJ
Martina MIKOLAVČIČ
vzgojiteljica
vzgojiteljica pomočnica
vzgojiteljica (delež)
PREDNOSTNA NALOGA VRTCA
 Gibanje – vsakodnevno bivanje v naravi
 Razvoj bralne kulture v predšolskem obdobju – spodbujanje staršev k prebiranju knjig otrokom in spodbujanje pogovora ob otroških knjigah.
PROJEKTI VRTCA
se nanašajo prednostno nalogo  vrtca.
 Mali sonček
Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja.
Otrok z različnimi dejavnostmi v zaprtem prostoru in na prostem razvija gibalne in funkcionalne sposobnosti ter postopno spoznava in usvaja osnovne prvine različnih športnih zvrsti.
V okviru malega sončka bosta na ravni vrtca organizirana dva popoldanska pohoda namenjena staršem in otrokom. Izvedba prvega bo v jesenskem obdobju, drugi pa bo izveden v spomladanskem obdobju.
 Predšolska bralna značka
Predšolska bralna značka v praksi potrjuje, da družinsko branje vpliva na otrokovo pismenost in kasnejše uspešnejše učenje branja, predvsem pa poglablja čustvene vezi med starši in otroki. Tako spodbuja tudi starše, ki sami ne berejo, da spremenijo svoje navade in začnejo užitek branja spoznavati skupaj s svojimi otroki. Statistike kažejo, da le tretjina staršev bere z otroki, zato je program bralne značke še kako dobrodošel že v vrtcih.
 EKO projekt: V sožitju z naravo
V projekt bomo vključili postavitev mini eko vrtička ter teden brez igrač.
VPIS OTROKA V VRTEC
Vrtec enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto (vstop s 1. septembrom). Javni vpis praviloma poteka v mesecu marcu tekočega leta. Razpis je objavljen v glasilu Posavski obzornik. V vrtec sprejemamo otroke tudi med letom, vendar le v oddelke, kjer so še prosta mesta, v skladu z zakonsko določenimi normativi.
Otroke sprejemamo na podlagi vpisnega lista, ki je dostopen na spletni strani vrtca, občine Krško ali pa ga starši dobijo na upravi vrtca. V vrtec sprejemamo otroke po dopolnjenem enajstem  mesecu starosti. Otrok mora imeti pred vstopom v vrtec potrdilo o  opravljenem zdravniškem pregledu.
Ob vpisu otroka v vrtec starši podpišejo pogodbo, ki ureja medsebojne odgovornosti in obveznosti. Podpisana pogodba velja za ves čas bivanja otroka v vrtcu. Vlogo za znižano plačilo vrtca morajo starši oddati na Centru za socialno delo, najmanj 1 mesec pred vstopom otroka v vrtec.
POSTOPNO UVAJANJE
Otrokom novincem omogočamo postopno uvajanje v vrtec.
Postopno uvajanje lahko začnete z dnem, ko je otrok vpisan v vrtec. Svetujemo vam, da prve dni  z otrokom preživite nekaj časa v oddelku in ga samega pustite v vrtcu le krajši čas.
IZPIS OTROKA
Otroka lahko starši izpišejo 15 dni pred želenim datumom. Izpisnica je dostopna na spletni strani vrtca ali pri pomočnici ravnatelja za vrtec.
POČITNIŠKE REZERVACIJE
Starši lahko enkrat letno v poletnem času (junij-september)za neprekinjeno otrokovo odsotnost, ki traja najmanj 1 in največ 2 meseca, koristijo rezervacijo in začasno izpišejo otroka.
Rezervacijo je potrebno napovedati pisno 15 dni pred želenim datumom začasnega izpisa.
OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA
 Ob sprejemu otroka v vrtec so starši dolžni priložiti potrdilo pediatra.
 Starši so dolžni priti po otroka, ki v vrtcu zboli, v najkrajšem možnem času.
 Starši so dolžni v vrtec sporočiti nalezljivo bolezen otroka ter vse posebnosti o otroku, ki jih vzgojno osebje oziroma vrtec mora poznati oziroma prepoznati.
 Starši so dolžni upoštevati 9-urno bivanje otroka v vrtcu in spoštovati poslovni čas vrtca.
 Starši so dolžni redno poravnavati oskrbnino
PRAVICE STARŠEV
 Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum), do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov,
 starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca,
 starši imajo pravico do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku z vzgojiteljico ali vzgojiteljem,
 starši imajo pravico, da v dogovoru z vzgojiteljico ali vzgojiteljem aktivno sodelujejo pri vzgojnem delu,
 pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnost pristojnosti,
 vrtec nudi možnosti za otrokov razvoj, ne posega pa v sfero zasebnosti družine, oziroma v pravice staršev,
 sodelovanje vrtca s starši je nujen pogoj za dopolnjevanje družinske in institucionalne vzgoje.
STVARI, KI JIH OTROK V VRTCU NE SME POGREŠATI, ZAGOTOVIJO JIH PA STARŠI:
 papirnati robčki,
 primerni, nedrseči copati,
 rezervna oblačila, primerna letnemu času,
 pleničke, če jih otrok še potrebuje,
 udobna obleka in obutev za gibanje na prostem in v telovadnici.
PREHRANA IN SKRB ZA ZDRAVJE
Ob nudenju uravnotežene in pestre prehrane  otroku privzgajamo ustrezne prehranjevalne navade. Prehrana otrok je usklajena s priporočili zdravega prehranjevanja, pri čemer sledimo Nacionalnemu programu prehranske politike in smernicam zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.
S pestro ponudbo sezonskega sadja in zelenjave pomembno prispevamo h kvaliteti uravnotežene in zdrave prehrane. Z raznolikostjo prehrane se otrok navaja na različne nove okuse. Hrano nabavljamo dnevno, tako da se zaradi skladiščenja ne izgublja biološka vrednost svežih živil. V času bivanja v vrtcu otrokom nudimo zadostne količine pijač: nesladkanega čaja, sadnega soka in predvsem vode.
Vsakodnevni utrip vrtca vsebuje tudi skrb za otrokovo zdravje:
 skrbimo, da so prostori vrtca temeljito očiščeni z zdravju neškodljivimi čistilnimi sredstvi,
 prostore redno zračimo in skrbimo za primerno temperaturo prostorov,
 skrbimo za lastno osebno higieno, nanjo navajamo tudi otroke,
 v vseh umivalnicah imamo tekoče milo in papirnate brisače,
 vsakodnevno gibanje, posebno na svežem zraku v naravi, pomaga pri krepitvi zdravja otrok.
Ko otrok v vrtcu zboli (povišana telesna temperatura, driska, bruhanje, izpuščaji..) pokličemo starše, da ga odpeljejo v domačo oskrbo. Zdravil v vrtcu ne dajemo, razen tistih, za katere starši jamčijo, da so življenjskega pomena. V primeru poškodbe nudimo prvo pomoč in pokličemo starše, da otroka odpeljejo k zdravniku. Vzgojno osebje izpolni obrazec o poškodbi.
V sodelovanju z Zobozdravstveno službo Zdravstvenega doma Krško izvajamo tudi zobozdravstveno preventivo.
IGRAČE
Prosimo, da v vrtec otroci NE NOSIJO igrač od doma.
Otrokom je v igralnicah zagotovljeno zadostno število ustreznih in starosti otrok prilagojenih igrač. Zaradi neustreznih igrač, ki jih otroci prinašajo v vrtec od doma, se pogosto soočamo z različnimi težavami. Zato bomo mehke, ljubkovalne igrače, ki jih otroci potrebujejo za počitek, pospravili v  osebno škatlo otroka, ostale igrače pa bomo na vratih igralnic zavrnili.
ŠE NEKAJ PRIPOROČIL
 Otrok naj v vrtec ne nosi nakita, ima rezervna oblačila, ob dežju pa primerno
obutev, dežni plašč ali dežnik,
 starši prebirajte vam namenjena pisna obvestila na oglasnih deskah in večkrat
preglejte prispevke na naši spletni strani,
 izberite oblike sodelovanja, za katere menite, da vam najbolj ustrezajo,
 spoštujete dogovore, sprejete na srečanjih v vrtcu,
 vzemite si čas za otroka,
 pokažite in povejte otroku, da ga imate radi,
 krepite otrokov občutek o lastni vrednosti,
 razvijajte otrokovo sposobnost za pozitivno mišljenje,
 pohvalite in spodbujate otroka,
 poslušajte otroka s srcem,
 gojite stvarna pričakovanja do otroka in njegovih spodobnosti,
 recite otroku ne, kadar je to potrebno, in pri tem vztrajajte – vedno znova,
 izpolnite, kar ste obljubili otroku,
 pokažite otroku, da nam zaupate,
 za morebitne težave, nestrinjanje ali nezadovoljstvo glede otrokovega bivanja v
vrtcu iščite rešitve skupaj z nami.