Skoči na glavno vsebino

Pravila o šolski prehrani

 
Osnovna šola Koprivnica 

PRAVILA
ŠOLSKE PREHRANE

 

  

 Na osnovi določil 6. in 28. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 03/13) je Svet Osnovne šole Koprivnica na korespondenčni seji dne 28.3. 2013 sprejel


PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE


1.    UVODNE DOLOČBE

1. člen
S pravili šolske prehrane se določi natančneje:

• organizacija šolske prehrane,

• seznanitev učencev in staršev,

• prijava, preklic prijave in odjava posameznega obroka,

• ravnanje z neprevzetimi obroki,

• evidenca prehrane,

• nadzor nad koriščenjem obrokov in plačil,

• drugi uporabniki šolske prehrane,

• spremljanje in nadzor.

2. člen
Šola v letnem delovnem načrtu opredeli:
• vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano,
• dejavnosti, s katerimi bo spodbujala zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja,
• prostor, določen za šolsko prehrano,
• razpored in način razdeljevanja posameznih obrokov hrane.

3. člen

Prodajni avtomati za distribucijo hrane in pijače ne smejo biti nameščeni na območju šole ter na površini, ki sodi v njen šolski prostor.

Prodajni avtomati za distribucijo toplih napitkov so lahko nameščeni:
• v zbornicah oziroma
• prostorih, ki so namenjeni izključno zaposlenim na šoli.


2. ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE

2.1.    Vrsta šolske prehrane
4. člen
Šola organizira:
• obvezno malico za vse učence,
• dodatno lahko zajtrk, kosilo in popoldansko malico,
• dietne obroke v okviru dodatne ponudbe in
• druge oblike prehrane (vegetarijansko, ipd.) v skladu s svojimi zmožnostmi.

Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih živi posamezni učenec (v nadaljevanju: starši), na podlagi:
• dogovora in pisnega soglasja,
• potrdila osebnega zdravnika ali zdravnika specialista,
• na osnovi predpisanega jedilnika s strani stroke.

Za vsako šolsko leto ali spremembo zdravja učenca morajo starši predložiti novo zdravniško potrdilo.
Šola lahko organizira tudi druge oblike šolske prehrane v okviru možnosti in dogovoru s starši tako, da se učencu zagotovi prehrana v okviru cene prehrane in količine obroka.

 
2.2.    Organizacija prehrane
5. člen
Šolsko prehrano ima šola organizirano tako, da sama:
• nabavlja živila,
• pripravlja in razdeljuje obroke in
• vodi ustrezne evidence.

Poleg organizacije šolske prehrane šola izvaja tudi vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so povezane s prehrano.


2.3.    Skupina za prehrano
6. člen

Ravnatelj lahko imenuje 5-člansko skupino za prehrano, ki jo sestavljajo: 
• vodja šolske prehrane, ki vodi skupino za prehrano,
• šolska svetovalna delavka,

• strokovni delavec razredne stopnje, na predlog učiteljskega zbora,
• strokovni delavec predmetne stopnje, na predlog
• učiteljskegazbora in predstavnik staršev, na predlog sveta staršev.
Skupina za prehrano se imenuje za mandat štirih let.

7. člen

Članu lahko preneha mandat:
• na lastno željo,
• če mu preneha status delavca šole,
• če mu preneha status starša učenca šole.

Ko preneha mandat članu komisije, ravnatelj takoj imenuje nadomestnega člana za čas preostalega mandata.

8. člen

Skupina za prehrano:
• daje mnenja in predloge pri organizaciji šolske prehrane,

• pripravi vzorce obrazcev za preverjanje stopnje zadovoljstva učencev s šolsko prehrano,
• obravnava predloge in pripombe učencev oziroma staršev,

• vsaj enkrat med šolskim letom preverja stopnjo zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano in izvajanje dejavnosti, s katerimi spodbuja kulturo prehranjevanja,
• druge dogovorjene naloge.


3.    SEZNANITEV UČENCEV IN STARŠEV

3.1.    Čas in vsebina seznanitve
9. člen

Šola seznanja starše in učence z organizacijo šolske prehrane na način, ki jim zagotavlja razumljivost, pravočasnost ter dostopnost do informacij.

10. člen
Najkasneje do začetka šolskega leta šola seznani učence in starše:
• z organizacijo šolske prehrane,
• s pravili šolske prehrane,
• z njihovimi obveznostmi,
• s subvencioniranjem malice oziroma kosila ter z načinom uveljavljanja subvencije in
• z drugimi informacijami v zvezi s šolsko prehrano.

Šola mora obvezno obvestiti starše o vsakokratni spremembi cene:
• malice, ki jo določi minister, pristojen za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister),
• zajtrka, kosila in popoldanske malice in drugih oblik prehrane.

  
3.2.    Način seznanitve
11. člen
Šola seznani starše z vsebino zgornje točke:
• na roditeljskih sestankih,
• na spletni strani šole.

Razredniki seznanijo učence šole z organizacijo šolske prehrane na razrednih urah in šolski spletni strani.

4.    PRIJAVA, PREKLIC PRIJAVE IN ODJAVA POSAMEZNEGA OBROKA

4.1.    Prijava na šolsko prehrano
12. člen

Starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci (v nadaljnjem besedilu: starši), šoli oddajo prijavijo za šolsko prehrano:
• praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto,
• lahko tudi kadarkoli med šolskim letom.

Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki ga predpiše minister. Prijava se hrani do konca šolskega leta, za katero je bila oddana.
S podpisom prijave nastopi dolžnost podpisnika prijave, da bo:
• spoštoval pravila šolske prehrane,

• pravočasno odjavil posamezni obrok, skladno s pravili šolske prehrane,
• šoli plačal prevzete obroke,

• šoli plačal nepravočasno odjavljene obroke.

Šola lahko sklene s starši pogodbo o zagotavljanju šolske prehrane, v kateri so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

4.2.    Preklic prijave na šolsko prehrano
13. člen

Starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci (v nadaljnjem besedilu: starši), lahko prekličejo prijavo na šolsko prehrano kadarkoli.

Preklic na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki se hrani do konca šolskega leta.

Preklic velja z naslednjim dnem po njegovem prejemu.

14. člen
Izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo ali preklic šolske prehrane lahko starši oddajo pri:
• razredniku,
• organizatorju šolske prehrane,
• šolski svetovalni delavki
• v tajništvu šole.

Obrazce za prijavo in preklic šolske prehrane dobijo starši pri razredniku, na spletni strani šole in v tajništvu šole.

4.3.    Odjava posameznega obroka šolske prehrane

15. člen

Starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci v oskrbi, lahko odjavijo posamezni obrok šolske prehrane.

Posamezni obrok šolske prehrane odjavijo:
• osebno v tajništvu,  kuhinji šole ali vodji šolske prehrane,
• po telefonu na številko: 07 4976 900 (tajništvo) ali 07 4976 905 (kuhinja).

 
Posamezni dnevni obrok šolske prehrane je pravočasno odjavljen (tudi v primeru bolezni oziroma izrednih okoliščin), če se ga odjavi:
•    na dan odsotnosti učenca, in sicer do 8. ure.

Šola odjavi posamezni obrok šolske prehrane za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri:
• športnih,
• kulturnih in

• drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole.

Učencu, ki je odjavil šolsko prehrano zaradi odsotnosti, bo ponovno zagotovljen posamezni obrok šolske prehrane, če:
• starši ali
• učenec
še isti dan pred začetkom pouka obvestijo tajništvo šole ali kuhinjo o njegovi prisotnosti pri pouku.

4.4.    Plačilo nepravočasno odjavljenega obroka

16.  člen

Če starši oziroma učenec niso pravočasno odjavili posameznega obroka skladno s temi pravili, plačajo šoli polno ceno nepravočasno odjavljenih obrokov.

Enako velja za učence, ki so pridobili pravico do brezplačne (subvencionirane) prehrane.

Poračun se opravi naslednji mesec.

5.    SUBVENCIJE ZA MALICO IN KOSILA

5.1.    Upravičenost do subvencije za malico in kosilo

17. člen

Učenci iz socialno manj vzpodbudnega okolja in učenci, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo plačati kosila v višini cene kosila, imajo pravico do subvencije za malico ali kosilo:

• za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem,

• za prvi dan odsotnosti od pouka, če se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka.

5.3. Obdobje upravičenosti do subvencije za malico in kosila

18. člen

Učencu, ki uveljavlja pravico do subvencije za malico in kosila pred začetkom šolskega leta in je bilo vlogi ugodeno, pripada subvencija:
• od prvega šolskega dne dalje, sicer pa
• od naslednjega dne, ko center za socialno delo prejme vlogo.

Učencu se za čas od naslednjega dne, ko center za socialno delo prejme vlogo za subvencijo, do dneva ugoditve vlogi ustrezno poračuna plačane obroke.

Pravica do subvencije za malico in kosilo pripada učencu do konca šolskega leta, razen v primeru spremembe okoliščin, ki vplivajo na upravičenost do dodatne subvencije.

6.    RAVNANJE Z NEPREVZETIMI OBROKI

19. člen

Obroke šolske prehrane, ki niso bili pravočasno odjavljeni ali jih učenci v predvidenem času niso prevzeli, šola brezplačno odstopi:
• drugim učencem ali
• humanitarnim organizacijam, vpisanim v razvid humanitarnih organizacij.

Zaradi odnosa do hrane in kulture prehranjevanja se:
• neprevzete malice razdelijo učencem v času malice oz. v času pouka,
• neprevzeta kosila razdelijo učencem po 13. uri.
Neprevzetih toplih obrokov šolske prehrane ni dovoljeno pogrevati ali shranjevati.

 
7. EVIDENENCA PREHRANE

7.1 Evidenca šolske prehrane
20. člen
Šola vodi evidenco prijavljenih na šolsko prehrano, ki obsega:
• ime in priimek ter naslov,
• EMŠO,
• naziv šole, razred oziroma letnik in oddelek izobraževalnega programa,
• ime in priimek ter naslov staršev,
• osebne podatke učenca, prijavljenega na šolsko prehrano,
• vrsto obrokov šolske prehrane, na katere je prijavljen,
• število in datum prevzetih in odjavljenih obrokov.

Iz centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje, šola pridobi:

•  številko odločbe, s katero je bilo odločeno o upravičenosti do dodatne subvencije za malico oziroma subvencije za kosilo,

•  datum nastopa pravice do dodatne subvencije za malico oziroma subvencije za kosilo in obdobje upravičenosti,
• višino dodatne subvencije za malico oziroma subvencije za kosilo.

21. člen

Če podatkov iz drugega odstavka ni mogoče pridobiti iz centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja, jih šola pridobi od pristojnih centrov za socialno delo oziroma od učenca ali staršev.

Do osebnih podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko dostopajo delavci šole, ki opravljajo dela in naloge na področju šolske prehrane in imajo pooblastilo od ravnatelja šole.

Šola vodi tudi evidenco podatkov o številu:
• prijav za posamezen obrok,
• odjav za posamezen obrok,
• prevzetih obrokov,
• neprevzetih obrokov,
• odjavljenih subvencioniranih obrokov,

• nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin.

Evidenco vodijo osebe, ki jih za to določi ravnatelj.

7.2.    Digitalno potrdilo

22. člen

Dostop do Centralne zbirke podatkov je za šolo mogoč samo z digitalnim potrdilom SIGOV.CA ali SIGEN.CA in ga uporablja izključno fizična oseba, ki ji je digitalno potrdilo izdano (v nadaljnjem besedilu: imetnik digitalnega potrdila).

Imetnik digitalnega potrdila:
• ne posoja digitalnega potrdila tretjim osebam,

• lastnega digitalnega potrdila ne uporablja za pridobivanje podatkov namesto tretjih oseb, tudi če ima tretja oseba istovrstne pravice dostopa, kot jih ima imetnik digitalnega potrdila in

• ga ne uporablja skupinsko.

7.2 Posredovaje podatkov

23. člen
Šola nikomur zunaj šole ne posreduje imen in priimkov prijavljenih učencev na šolsko prehrano.

 7.4.    Obdelava podatkov
24. člen

Šola obdeluje podatke iz svoje evidence za namen:
• izvajanja Zakona o šolski prehrani in

• zaračunavanja plačila za šolsko prehrano staršem.

Pri izdelavi statističnih analiz se smejo podatki uporabljati tako, da identiteta učencev in staršev ni razvidna.

Šola enkrat letno sporoči ministrstvu statistične in analitične podatke o šolski prehrani.

7.5.    Zahtevek za povrnitev sredstev
25. člen

Šola posredujejo ministrstvu, pristojnemu za izobraževanje, najkasneje do desetega dne v mesecu (za pretekli mesec) zbirne podatke iz evidenc v obliki zahtevka za izplačilo sredstev.

Zahtevek mora glede na upravičenost do subvencije za malico oziroma subvencije za kosilo vsebovati število:

•   prijavljenih učencev,

•   prevzetih subvencioniranih obrokov,

•   odjavljenih subvencioniranih obrokov,

•   nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin.


7.6 Varstvo in hranjenje podatkov

26. člen
Podatki iz evidence se varujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Podatki v evidenci prijavljenih na šolsko prehrano se hranijo pet let od zaključka vsakega šolskega leta, v katerem je učenec upravičen do šolske prehrane. Po preteku roka se dokumentacija komisijsko uniči.

8.    NADZOR NAD KORIŠČENJEM OBROKOV IN PLAČILI

27. člen

Za nadzor dnevnih obrokov šolske prehrane (prijave in odjave) ravnatelj, v sodelovanju z vodjem šolske prehrane, zadolži in pooblasti posamezne delavce šole.

8.1.    Nadzor nad koriščenjem obrokov
28. člen

Kuharica mora dnevno posredovati podatke vodji šolske prehrane o številu in vrsti:
• izdanih obrokov hrane po razredih in
• neprevzetih obrokov.

Poslovna sekretarka vsak dan posreduje kuharici in vodji šolske prehrane podatke o morebitnih odjavah in prijavah posameznih obrokov, in sicer:
• priimek in ime učenca ter razred, ki ga obiskuje,
• dan odjave posameznega obroka in
• dan prijave posameznega obroka.

Razredniki so dolžni sporočiti odsotnost v tajništvo šole ( če jim starši sporočijo ta podatek ) in sicer:
•  ime in priimek odsotnih učencev ter dan odjave.

Vodja šolske prehrane nadzira in vodi dnevno evidenco prijav in odjav na šolsko prehrano. Za pretekli mesec mora do 5. v mesecu posredovati naslednje podatke v računovodstvo:
• število prijavljenih učencev,
• število prevzetih subvencioniranih obrokov,
• število odjavljenih subvencioniranih obrokov,

• število nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin.

Šolska svetovalna služba skrbi predvsem za:
• informiranje staršev in učencev o šolski prehrani,
• vročanje obvestila in prijav staršem,
• zbiranje prijav učencev na šolsko prehrano.

8.2 Plačilo šolske prehrane

29. člen
Učenec oziroma starši šoli plačajo šolsko prehrano.

Ceno malice določi s sklepom minister, pristojen za izobraževanje, praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta.

Cena subvencioniranega kosila je enaka ceni kosila.

8.3.    Tržna cena zajtrka, kosila in popoldanske malice

30. člen

Tržno ceno obrokov šolske prehrane (zajtrk, kosilo, popoldanska malica, dietna šolska prehrana ter druge oblike šolske prehrane) določi šola s cenikom.

Tržna cena obrokov šolske prehrane vključuje stroške:
• nabavljene hrane,
• uporabljene energije za pripravo,
• dela, prispevkov in dajatev,

• amortizacije delovnih sredstev in pripomočkov ter druge stroške, povezane z nabavo, pripravo, dostavo in evidenco šolske prehrane.

Osnovni šoli so zagotovljena sredstva za plače in davke ter druge osebne prejemke za:
• organizatorja šolske prehrane in
• kuharja za pripravo obveznih malic,
sistemizirana na osnovi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

8.4.    Znižanje stroškov obrokov učencem

31. člen
Prispevek učencev za šolsko prehrano se lahko zniža, če šola za ta namen pridobi dodatna sredstva:
• ki jih prispevajo občine,
• iz drugih sredstev.

8.5 Nadzor nad plačili
32. člen
Za nadzor nad plačili šolske prehrane zadolži ravnatelj delavca, ki pripravlja:
• mesečne obračune,
• izstavlja račune za šolsko prehrano ter
• pripravlja izterjavo dolgov od neplačnikov.

8.6 Plačevanje šolske prehrane
33. člen
Uporabniki so dolžni plačevati šolsko prehrano v rokih, navedenih na položnicah oziroma obvestilih.

Šolsko prehrano starši učenca plačujejo na račun šole s položnico, ki jim jo šola pošlje do 10. v mesecu.

8.7.    Ukrepi zaradi neplačevanja
34. člen

V kolikor starši niso plačali stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, se učencu lahko začasno onemogoči prejemanje šolske prehrane do plačila zaostalih obveznosti.

Pred tem se:
• vroči staršem obvestilo in opomin,
• ugotovi plačilna sposobnost staršev,
• ugotovijo drugi razlogi za neplačevanje.

Za upravičence subvencionirane šolsko prehrane se predhodno pridobi mnenje pristojnega centra za socialno delo.

 
35. člen

Praviloma dvakrat letno (predvidoma januarja in avgusta) šola za dolžnike, ki niso plačali šolske prehrane niti po treh opominih, sproži postopek plačila na sodišču.

Za reševanje morebitnih nesporazumov pri obračunavanju števila in višine plačila sta pristojni:
• organizator šolske prehrane,
• računovodkinja oz poslovna sekretarka.

9. DRUGI UPORABNIKI ŠOLSKE PREHRANE

9.1.    Uporabniki šolske prehrane (v nadaljevanju: drugi uporabniki).

36. člen
Pravila šolske prehrane veljajo tudi za:
• delavce šole,
• delavce drugih šol, ki dopolnjujejo delovno obvezo,
• zaposlene po pogodbi,
• študente na obvezni praksi.
37. člen

Drugi uporabniki šolske prehrane lahko sklenejo neposredno pogodbo za koriščenje posameznih obrokov šolske prehrane.

Drugi uporabniki lahko koristijo usluge v šolski jedilnici ali pa odnesejo naročeni obrok v primerni embalaži domov.

9.2.    Cena prehrane in plačila
38. člen
Cena šolske prehrane za druge uporabnike je ekonomska cena. Stroške za šolsko prehrano poravnajo:
• z nakazilom na račun šole ali
• odtegljajem od plače na podlagi izjave, če so zaposleni v šoli.

S pogodbo se lahko opredelijo postopki v zvezi z neplačevanjem oziroma neporavnavanjem stroškov za šolsko prehrano.

10.    SPREMLJANJE IN NADZOR

39. člen

Spremljanje in nadzor živil v vseh procesih priprave šolske prehrane se izvaja po načelih HACCP sistema, ki zagotavlja pripravo varnih obrokov, uradni nadzor nad kvaliteto in količino prehrane.

40. člen
Notranje spremljanje
Šola med šolskim letom vsaj enkrat preveri stopnjo zadovoljstva učencev in staršev o:
• šolski prehrani in
• dejavnostih, s katerimi šola spodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.

Notranji nadzor
Ravnatelj je dolžan:

• preverjati izpolnjevanje dogovorjenih dolžnosti zunanjega izvajalca oziroma drugega vzgojno-izobraževalnega zavoda,

• zunanjega izvajalca oziroma drugi vzgojno-izobraževalni zavod pisno opozoriti na ugotovljene kršitve in zahtevati njihovo odpravo,

• pogodbo oziroma dogovor razdreti, če se kršitve kljub opozorilu ne odpravijo v roku, ki je določen s pogodbo oziroma dogovorom.

  
41. člen
Strokovno spremljanje

Strokovno spremljanje izvaja javni zdravstveni zavod, ki opravlja dejavnost javnega zdravja, v skladu s predpisi, ki urejajo dejavnost javnega zdravja.

Zunanji nadzor

Glede organizacije in opravljanja dejavnosti šolske prehrane izvaja nadzor Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport.

V okviru svojih pristojnosti pa nadzor izvajajo tudi drugi inšpekcijski organi ministrstev:
• proračunska inšpekcija glede poslovanja in namenske porabe sredstev,

• informacijski pooblaščenec glede izvajanja določb tega zakona, ki se nanašajo na varovanje osebnih podatkov.

11. ZAKLJUČNE DOLOČBE

42. člen

Predlog pravil šolske prehrane je obravnaval učiteljski zbor dne 19. 3. 2013, svet staršev na
Korespondenčni seji ter učenci pri urah oddelčne skupnosti.

Spremembe in dopolnitve teh pravil se dopolnijo in sprejemajo po enakem postopku, kot so bila sprejeta ta pravila.

Z dnem sprejetja teh pravil prenehajo veljati Pravila šolske prehrane, sprejeta dne 24. 8. 2010, razen sklepa o imenovanju skupine za šolsko prehrano, pooblastila za dostop do podatkov in postopkov, ki niso v neskladju z novimi pravili.

43. točka

Ta Pravila pričnejo veljati naslednji dan po objavi na oglasni deski in se uporabljajo od 01. 04. 2013 dalje.

Številka: 82 /2013

V Koprivnici, 28.3. 2013                                                                                     Predsednica sveta šole
                                                                                     Metka Bogolin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 23 times, 1 visits today)
Dostopnost