Svet šole in svet staršev

Organi upravljanja in strokovni organi šole:

Šolo upravljata ravnateljica in svet šole.

USTANOVITELJICA ŠOLE:

Občina Krško, CKŽ 14, 8270 KRŠKO

SVET ŠOLE

Svet šole sestavlja 11 članov:

Predstavniki ustanoviteljice:

PETRA MIRT –namestnica predsednika

KSENIJA BOŽIČNIK

ROBERT KOSTEVC

Predstavniki delavcev šole:

ALEŠ CVAR – predsednik

ANDREJKA ŠERBEC

KAJA PRESKAR

MOJCA KOZOLE

LIDIJA KLAUŽAR

Predstavniki staršev:

LIDIJA KOVAČIČ

JULIJANA KUKOVIČIČ

MAJDA SIVEC VERTOVŠEK

Svet šole:

– predlaga ustanovitelju spremembe in razširitve dejavnosti,
– daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih vprašanjih,
– sprejema pravila in druge splošne akte šole,
– sprejema letni delovni načrt šole in poročilo o njegovi izvršitvi,
– obravnava polletno in letno poročilo o vzgojni in izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev
iz delovnega razmerja,
– po potrebi natančneje določi postopek volitev delavcev v svet šole,
– razpisuje volitve predstavnikov v svet šole,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi in pravili ter
drugimi akti šole.

SVET STARŠEV

Svet staršev šteje toliko članov, kolikor je oddelkov na šoli.

Člani sveta staršev v šolskem letu 2022/2023 so:

vrtec  oddelek 1 – 3 leta Anja Klaužar
vrtec  oddelek 2 – 5 let Natalija Oštir
vrtec  oddelek 3 – 6 let Tea Žarn
šola 1., 2.  razred Gregor Černelič
šola 3., 5.  razred  
šola 4. razred  
šola 6. razred  
šola 7. razred  
šola  9. razred  

poslovnik sveta staršev