Svet šole in svet staršev

Organi upravljanja in strokovni organi šole:

Šolo upravljata ravnatelj in svet šole.

USTANOVITELJICA ŠOLE:

Občina Krško, CKŽ 14, 8270 KRŠKO

SVET ŠOLE

Svet šole sestavlja 11 članov:

Predstavniki ustanoviteljice:

KATJA BOGOVIČ –namestnica predsednika

ROMANA STRNAD

BLAŽ SOTOŠEK

Predstavniki delavcev šole:

ALEŠ CVAR – predsednik

MANCA KOSTEVC

NATAŠA DULAR

MOJCA KOZOLE

POLONCA ŽIGANTE

Predstavniki staršev:

BORUT KRNC

ANDREJA GRIČAR

KARLI VERTOVŠEK

Svet šole:

– predlaga ustanovitelju spremembe in razširitve dejavnosti,
– daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih vprašanjih,
– sprejema pravila in druge splošne akte šole,
– sprejema letni delovni načrt šole in poročilo o njegovi izvršitvi,
– obravnala polletno in letno poročilo o vzgojni in izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev
iz delovnega razmerja,
– po potrebi natančneje določi postopek volitev delavcev v svet šole,
– razpisuje volitve predstavnikov v svet šole,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi in pravili ter
drugimi akti šole.

SVET STARŠEV

Svet staršev šteje toliko članov, kolikor je oddelkov na šoli.

Člani sveta staršev v šolskem letu 2020/2021 so:

vrtec  oddelek 1 – 2 leti Sanja Valenčak
vrtec  oddelek 3 – 5 let Tjaša Zidar
vrtec  oddelek 5 – 6 let Anja Bogovič
šola 1., 3.  razred Majda Sivec Vertovšek
šola 2. razred Margareta Sotošek
šola 4. razred Zoran Pertinak
šola 5. razred Jasmina Ojsteršek
šola 6. razred Darja Planinc
šola 7., 8. razred Alenka Cehte
šola 9. razred Andreja Gričar

poslovnik sveta staršev