Skoči na glavno vsebino

Svet šole in svet staršev

Organi upravljanja in strokovni organi šole:

Šolo upravljata ravnateljica in svet šole.

USTANOVITELJICA ŠOLE:

Občina Krško, CKŽ 14, 8270 KRŠKO

SVET ŠOLE

Svet šole sestavlja 11 članov:

Predstavniki ustanoviteljice:

PETRA MIRT –namestnica predsednika

KSENIJA BOŽIČNIK

ROBERT KOSTEVC

Predstavniki delavcev šole:

ALEŠ CVAR – predsednik

ANDREJKA ŠERBEC

KAJA PRESKAR

MOJCA KOZOLE

LIDIJA KLAUŽAR

Predstavniki staršev:

LIDIJA KOVAČIČ

JULIJANA KUKOVIČIČ

MAJDA SIVEC VERTOVŠEK

Svet šole:

– predlaga ustanovitelju spremembe in razširitve dejavnosti,
– daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih vprašanjih,
– sprejema pravila in druge splošne akte šole,
– sprejema letni delovni načrt šole in poročilo o njegovi izvršitvi,
– obravnava polletno in letno poročilo o vzgojni in izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev
iz delovnega razmerja,
– po potrebi natančneje določi postopek volitev delavcev v svet šole,
– razpisuje volitve predstavnikov v svet šole,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi in pravili ter
drugimi akti šole.

SVET STARŠEV

Svet staršev šteje toliko članov, kolikor je oddelkov na šoli.

Člani sveta staršev v šolskem letu 2022/2023 so:

vrtec  oddelek 1 – 3 leta Anja Klaužar
vrtec  oddelek 2 – 5 let Natalija Oštir
vrtec  oddelek 3 – 6 let Tea Žarn
šola 1., 2.  razred Gregor Černelič
šola 3., 5.  razred Suzana Horvatiček
šola 4. razred Dejan Novak
šola 6. razred Lidija Kovačič
šola 7. razred Katja Simončič Stropnik
šola 8. razred Lidija Osojnik
šola  9. razred Mateja Kukovičič

poslovnik sveta staršev

(Visited 244 times, 1 visits today)
Dostopnost