Skoči na glavno vsebino

Svet šole in svet staršev

Organi upravljanja in strokovni organi šole:

Šolo upravljata ravnateljica in svet šole.

USTANOVITELJICA ŠOLE:

Občina Krško, CKŽ 14, 8270 KRŠKO

SVET ŠOLE

Svet šole sestavlja 11 članov:

Predstavniki ustanovitelja: ga. Petra Mirt – namestnica predsednika
ga. Ksenija Božičnik
g. Robert Kostevc
Predstavniki delavcev šole: g. Aleš Cvar – predsednik
ga. Andrejka Šerbec
ga. Kaja Preskar
ga. Mojca Kozole
ga. Lidija Klaužar
Predstavniki staršev: ga. Lidija Kovačič
ga. Julijana Kukovičič
ga. Majda Sivec Vertovšek

Svet šole:
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih vprašanjih,
– sprejema pravila in druge splošne akte šole,
– sprejema letni delovni načrt šole in poročilo o njegovi izvršitvi,
– obravnava polletno in letno poročilo o vzgojni in izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz
delovnega razmerja,
– po potrebi natančneje določi postopek volitev delavcev v svet šole,
– razpisuje volitve predstavnikov v svet šole,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi in pravili ter drugimi
akti šole.

SVET STARŠEV

Svet staršev šteje toliko članov, kolikor je oddelkov na šoli.

Člani sveta staršev so izvoljeni na prvem roditeljskem sestanku. Člani sveta staršev v šolskem letu 2023/2024: 

 • 1 heterogen oddelek 1-3 let:  ga. Ksenija Udovič
 • 1 kombinirani oddelek 2-5 let: ga. Laura Gorjup
 • 1 heterogen oddelek 4-6 let: ga. Tea Žarn
 • kombinirani oddelek 1. in 2. razreda: ga. Jožica Naraglav
 • 3. razred: ga. Doroteja Kozmus
 • 4. razred: ga. Nina Kos
 • 5. razred: ga. Karmen Firšt
 • 6. razred: ga. Suzana Horvatiček
 • 7. razred: ga. Jelka Hictaler
 • 8. razred: ga. Katja Simončič Stropnik
 • 9. razred: ga. Lidija Osojnik

 

poslovnik sveta staršev

(Visited 402 times, 2 visits today)
Dostopnost