Svet šole in svet staršev

Organi upravljanja in strokovni organi šole:

Šolo upravljata ravnatelj in svet šole.

USTANOVITELJICA ŠOLE:

Občina Krško, CKŽ 14, 8270 KRŠKO

SVET ŠOLE

Svet šole sestavlja 11 članov:

Predstavniki ustanoviteljice:

PETRA MIRT –namestnica predsednika

KSENIJA BOŽIČNIK

ROBERT KOSTEVC

Predstavniki delavcev šole:

ALEŠ CVAR – predsednik

ANDREJKA ŠERBEC

KAJA PRESKAR

MOJCA KOZOLE

LIDIJA KLAUŽAR

Predstavniki staršev:

LIDIJA KOVAČIČ

JULIJANA KUKOVIČIČ

MAJDA SIVEC VERTOVŠEK

Svet šole:

– predlaga ustanovitelju spremembe in razširitve dejavnosti,
– daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih vprašanjih,
– sprejema pravila in druge splošne akte šole,
– sprejema letni delovni načrt šole in poročilo o njegovi izvršitvi,
– obravnala polletno in letno poročilo o vzgojni in izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev
iz delovnega razmerja,
– po potrebi natančneje določi postopek volitev delavcev v svet šole,
– razpisuje volitve predstavnikov v svet šole,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi in pravili ter
drugimi akti šole.

SVET STARŠEV

Svet staršev šteje toliko članov, kolikor je oddelkov na šoli.

Člani sveta staršev v šolskem letu 2021/2022 so:

vrtec  oddelek 1 – 3 leta Natalija Oštir
vrtec  oddelek 2 – 5 let Tjaša Zidar
vrtec  oddelek 3 – 6 let Petra Bogovič
šola 1.  razred Urška Lužar
šola 2., 4.  razred Majda Sivec Vertovšek
šola 3. razred Karmen First Grmšek
šola 5. razred Lidija Kovačič
šola 6. razred Julijana Kukovičič
šola 7. razred Vesna Planinc
šola 8., 9. razred Alenka Cehte

poslovnik sveta staršev