Skoči na glavno vsebino

Prilagajanje šolskih obveznosti

Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06- UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 63/13) ravnatelj Osnovne šole Koprivnica izdajam

PRAVILA OSNOVNE ŠOLE KOPRIVNICA

O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI


1. člen

(splošna določba)

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje urejajo postopek za pridobitev statusa učenca perspektivnega športnika, statusa učenca vrhunskega športnika, statusa učenca perspektivnega mladega umetnika in statusa učenca vrhunskega mladega umetnika.

 2. člen

(pogoji za dodelitev statusa)

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi, in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.

Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.

Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

Status se učencu dodeli praviloma prvi mesec v tekočem šolskem letu praviloma za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v šolskem letu. Izjemoma se lahko učencu status dodeli tudi med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane pogoje.

3. člen

(predlog za dodelitev statusa)

Predlog za dodelitev statusa  skupaj s prilogami podajo starši učenca na obrazcu, ki je PRILOGA 1 teh pravil, in ga  najkasneje do 20. septembra tekočega šolskega leta oddajo razredniku. O dodelitvi, odvzemu in mirovanju statusa odloči ravnatelj s sklepom. Pred odločitvijo si ravnatelj za učenca v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora o spoštovanju določil šolskega hišnega reda, o njegovem vedenju  ter o odnosu do drugih učencev šole in do zaposlenih.

Sklep o dodelitvi statusa začne veljati, ko je izročen staršem učenca in ko je podpisan dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti.

4. člen

(priloge)

Predlogu za dodelitev statusa je potrebno priložiti:

  1. Za dodelitev statusa učenca perspektivnega športnika potrdilo, da je učenec registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu in potrdilo o rezultatih na državnem nivoju za preteklo šolsko leto.
  2. Za dodelitev statusa učenca vrhunskega športnika potrdilo, da je učenec registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu in potrdilo o vrhunskem športnem dosežku mednarodne vrednosti.
  3. Za dodelitev statusa učenca perspektivnega mladega umetnika potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma drug javnoveljavni program, potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v drugi šoli oziroma drugem javnoveljavnem  programu in potrdilo o udeležbi učenca na državnem tekmovanju/-ih s področja umetnosti za preteklo šolsko leto.
  4. Za dodelitev statusa učenca vrhunskega mladega umetnika potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma drug javnoveljavni program, potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v drugi šoli oziroma drugem javnoveljavnem  programu in potrdilo o osvojitvi nagrade oziroma 1., 2. ali 3. mesta na državnem tekmovanju/-ih s področja umetnosti za preteklo šolsko leto.

5. člen

(prilagajanje obveznosti)

Učencu s statusom iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 2. člena teh pravil se prilagodijo šolske obveznosti.

Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši (PRILOGA 2). Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.

 6.

(prenehanje statusa)

Status iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 2. člena teh pravil učencu preneha:

– na zahtevo staršev učenca,

– s potekom časa, za katerega je bil status dodeljen,

– če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen,

– če preneha s šolanjem na Osnovni šoli Koprivnica,

– če se mu status odvzame.

O prenehanju statusa odloči ravnatelj.


7. člen

(odvzem statusa)

Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora iz drugega odstavka 5. člena teh pravil oziroma ne opravlja svojih dolžnosti, določenih z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole, mu šola lahko na predlog razrednika oziroma učiteljskega zbora začasno oziroma trajno odvzame status. O odvzemu statusa odloči ravnatelj.

8 . člen

(mirovanje statusa)

Učencu lahko zaradi bolezni, poškodbe ali drugih utemeljenih razlogov status miruje, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bilo odločeno o mirovanju. Predlog za mirovanje statusa lahko podajo razrednik, učiteljski zbor ali starši učenca. V času mirovanja statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene. O mirovanju statusa odloči ravnatelj.

9. člen

(varstvo pravic)

O pritožbi zoper odločitev ravnatelj glede statusa po teh pravilih oziroma glede neupoštevanja dogovorjenih pravic in obveznosti odloča pritožbena komisija. Odločitev pritožbene komisije je dokončna.


10. člen

(končne določbe)

Pravila Osnovne šole Koprivnica o prilagajanju šolskih obveznosti začnejo veljati 1.9. 2013.

Koprivnica, 30.8.2013                                                                        Ravnatelj

                                                                                                    Jože Ivačič

PRILOGA 1/a

k Pravilom OŠ Koprivnica o prilagajanju šolskih obveznosti

PREDLOG

ZA DODELITEV STATUSA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA

Podpisani/-a ______________________________________________________________,

                                               (oče, mati, skrbnik)

stanujoč __________________________________________________________________,

za mojega otroka, ____________________________________, 

učenca/-ko____________ razreda Osnovne šole Koprivnica

vlagam predlog za dodelitev statusa perspektivnega športnika/-ce.

Predlogu prilagam (ustrezno označite):

  potrdilo, da je učenec/-ka registriran/-a pri nacionalni panožni športni zvezi in da

tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez,

  urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu,

 potrdilo o rezultatih na državnem nivoju za preteklo šolsko leto.

Spodaj podpisani/-a:

– dovoljujem, da lahko šola uporabi podatke iz prilog za namen dodelitve statusa in

– se zavezujem, da bom šoli nemudoma sporočil/-a vsako spremembo, ki bi vplivala na upravičenost do dodelitve statusa.

Kraj in datum:  ____________________________

                                                                     Podpis staršev oz. skrbnika:


                                                                 _________________________________

PRILOGA 1/b

k Pravilom OŠ Koprivnica o prilagajanju šolskih obveznosti

PREDLOG

ZA DODELITEV STATUSA VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA

Podpisani/-a ______________________________________________________________,

                                                      (oče, mati, skrbnik)

stanujoč __________________________________________________________________,

za mojega otroka, ____________________________________, 

učenca/-ko____________ razreda Osnovne šole Koprivnica

vlagam predlog za dodelitev statusa vrhunskega športnika/-ce.

Predlogu prilagam (ustrezno označite):

  potrdilo, da je učenec/-ka registriran/-a pri nacionalni panožni športni zvezi in da

tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez,

  urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu,

 potrdilo o vrhunskem športnem dosežku mednarodne vrednosti.

Spodaj podpisani/-a:

– dovoljujem, da lahko šola uporabi podatke iz prilog za namen dodelitve statusa in

– se zavezujem, da bom šoli nemudoma sporočil/-a vsako spremembo, ki bi vplivala na upravičenost do dodelitve statusa.

Kraj in datum:  ____________________________                            

                                                                           Podpis staršev oz. skrbnika:


                                                                   _________________________________

PRILOGA 1/c

k Pravilom OŠ Koprivnica o prilagajanju šolskih obveznosti

PREDLOG

ZA DODELITEV STATUSA PERSPEKTIVNEGA MLADEGA UMETNIKA

Podpisani/-a ______________________________________________________________,

                                               (oče, mati, skrbnik)

stanujoč __________________________________________________________________,

za mojega otroka, ____________________________________,

 učenca/-ko____________ razreda Osnovne šole Koprivnica

vlagam predlog za dodelitev statusa perspektivnega mladega umetnika.

Predlogu prilagam (ustrezno označite):

  potrdilo o vpisu v drugo šolo oz. drug javnoveljavni program,

  potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v drugi šoli oz. drugem javnoveljavnem  programu,

 potrdilo o udeležbi učenca/-ke  na državnem tekmovanju/-ih s področja umetnosti za preteklo šolsko leto.

Spodaj podpisani/-a:

– dovoljujem, da lahko šola uporabi podatke iz prilog za namen dodelitve statusa in

– se zavezujem, da bom šoli nemudoma sporočil/-a vsako spremembo, ki bi vplivala na upravičenost do dodelitve statusa.

    

Kraj in datum:  ____________________________

                                                                     Podpis staršev oz. skrbnika:


                                                                  _________________________________


PRILOGA 1/d

k Pravilom OŠ Koprivnica o prilagajanju šolskih obveznosti

PREDLOG

ZA DODELITEV STATUSA VRHUNSKEGA MLADEGA UMETNIKA

Podpisani/-a ______________________________________________________________,

                                               (oče, mati, skrbnik)

stanujoč __________________________________________________________________,

za mojega otroka, ____________________________________, 

učenca/-ko____________ razreda Osnovne šole Koprivnica

vlagam predlog za dodelitev statusa vrhunskega mladega umetnika.

Predlogu prilagam (ustrezno označite):

  potrdilo o vpisu v drugo šolo oz. drug javnoveljavni program,

  potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v drugi šoli oz. drugem javnoveljavnem  programu,

 potrdilo o osvojitvi nagrade oziroma 1., 2. ali 3. mesta na državnem tekmovanju/-ih s področja umetnosti za preteklo šolsko leto.

Spodaj podpisani/-a:

– dovoljujem, da lahko šola uporabi podatke iz prilog za namen dodelitve statusa in

– se zavezujem, da bom šoli nemudoma sporočil/-a vsako spremembo, ki bi vplivala na upravičenost do dodelitve statusa.

Kraj in datum:  ____________________________

 

                                                                 Podpis staršev oz. skrbnika:


                                                              _________________________________


(Visited 16 times, 1 visits today)
Dostopnost