Poklicno usmerjanje

POMEMBNA INFORMACIJA – STANJE PRIJAV

Obveščamo vas, da je na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljeno stanje prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2019/2020.

Podatke najdete na povezavi

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

 

INFORMATIVNI DAN

V petek, 15. 2. in v soboto, 16. 2. 2019, bo na srednjih šolah potekal informativni dan. Šole bodo dajale informacije o programih v petek ob 9. in 15. uri, v soboto pa samo ob 9. uri.

Nekatere šole imajo spremenjeno uro informativnega dne, o čemer si preberite v Razpisu za vpis v srednje šole.

 

POMEMBNA INFORMACIJA – RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

 

Obveščamo vas, da je na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljen razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2019/2020.

 

Razpis najdete na povezavi

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

 

RAZPIS-DEFICITARNI POKLICI

 

PRIPRAVE NA PREIZKUS LIKOVNE NADARJENOSTI za učence 9. razredov

Gimnazija Celje – Center bo tudi letos organizirala priprave na preizkus likovne nadarjenosti za osnovnošolce, ki se želijo vpisati v program umetniška gimnazija – likovna smer. Potekale bodo tri sobote zapored na Gimnaziji Celje – Center, in sicer 12., 19. in 26. 1. 2019 med 10. in 12. uro v risalnici (II. nadstropje levo). Vsa podrobnejša navodila bodo objavljena na šolski spletni strani (http://www.gcc.si/). Udeležba na pripravah nikakor ni pogoj za pristop k preizkusu oz. uspešnost pri preizkusu likovne nadarjenosti, ki bo letošnje šolsko leto potekal v sredo, 13. 3. 2019, v popoldanskih urah.

Rok za prijavo je 9. 1. 2019. Prijavnice lahko pošljete na naslov: Gimnazija Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje ali po e-pošti: info@gcc.si

POMEMBNI DATUMI

DEJAVNOST

DATUM

Objava Razpisa za vpis v SŠ

Januar 2019

Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih

15. in 16. 2. 2019

Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š)

do 4. 3. 2019

Prijavljanje za vpis v SŠ

Prijavljanje za bivanje v dijaškem domu

do 2. 4. 2019

Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ

8. 4. 2019 do 16.00 ure

Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ

do 23. 4. 2019

Obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisa za vpis v SŠ, javna objava omejitev vpisa

22. 5. 2019

(učenci obveščeni s strani SŠ do 29. 5. 2019)

Vpis

(na šolah z omejitvijo vpisa kandidati še ne bodo vpisani, prinesli bodo samo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev – spričevala)

med 18. in 21. 6. 2019, do 14.00 ure

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

do 30. 8. 2019

 

MOŽNOSTI ŠTIPENDIRANJA

Zakon o štipendiranju (UL RS št. 56/2013) dopušča možnost kombiniranja štipendij, s čimer omogoča posamezniku višji končni znesek štipendije.

Možnosti sestavljanja štipendij:

 • Kadrovska štipendija in štipendija za deficitarne poklice se ne smeta združevati.
 • Zoisova in državna štipendija se ne združujeta.
 • Kadrovska štipendija ali štipendija za deficitarne poklice je združljiva z državno ali Zoisovo štipendijo

 

KADROVSKE ŠTIPENDIJE

 • Razpisujejo jih delodajalci in Regionalne razvojne agencije. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije objavlja potrebe delodajalcev na svoji spletni strani http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica.
 • Informacije o štipendijah v okviru enotnih regijskih shem najdete na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje – rra-posavje.si.

 

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

 • Upravičenci so dijaki in študenti, ki se izobražujejo na ravneh in področjih izobraževanja, opredeljenih v politiki štipendiranja, ki jo sprejme Vlada RS
 • Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije štipendije dodeli na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi do konca meseca januarja za naslednje šolsko ali študijsko leto;
 • Vloga se nahaja na spletni strani sklad-kadri.si;
 • Vlogo je potrebno oddati na Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
 • Oddaja vloge ima odprt rok;

 

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

 • Vlogo za dodelitev štipendije se lahko odda na pristojnem centru za socialno delo kadarkoli med šolskim letom – ni javnega poziva in roka za oddajo vloge (o pravici se odloči s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge);
 • Za mladoletne dijake vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo starši oz. zakoniti zastopniki, in sicer na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
 • Priporočljivo je, da se vloga odda v mesecu avgustu, da je dijak ob izpolnjevanju pogojev upravičen do državne štipendije s 1. septembrom;

  

ZOISOVE ŠTIPENDIJE

 • Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (sklad-kadri.si) bo v mesecu juniju objavil Javni poziv za dodelitev oziroma nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015.
 • Zoisovo štipendijo lahko pridobi dijak, ki je dosegel izjemni dosežek in je v zaključnem razredu osnovne šole dosegel povprečno oceno najmanj 4,7. Izjemni dosežki so opredeljeni v Zakonu o štipendiranju (UL RS št. 56/2013).
 • Vsa zahtevana dokumentacija bo opisana v objavljenem Javnem pozivu.
 • Vlogo je potrebno oddati do roka v javnem pozivu.

 

OBJAVA RAZPISANIH KADROVSKIH ŠTIPENDIJ
Na spletni strani http://www.sklad-kadri.si/ najdete objavo razpisanih kadrovskih štipendij;

 

VPIS V SREDNJE ŠOLE

 Postopek vpisa v vse vrste programov srednjega šolstva ureja Pravilnik o vpisu v srednje šole (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/06, 17/06 in 12/08). 

 Pravilnik določa, kako poteka priprava in objava razpisa za vpis, vsebino informativnih dni, ki jih organizirajo šole, ter postopek prijavljanja kandidatov za vpis. Posebej je določen postopek omejitve vpisa in izbire kandidatov v primeru omejitve.

 Pri tem se izbira kandidatov opravi v dveh krogih in sicer šola na podlagi meril, ki jih določa posamezen izobraževalni program, izbere kandidate za 90 % razpisanih mest.

 V drugem krogu lahko tisti kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so prijavljeni, kandidirajo na preostalih 10 % vpisnih mest na vseh šolah, ki omejujejo vpis in na vsa še prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

 Nadalje pravilnik določa posamezne roke za vpis ter postopek vpisa v višje letnike izobraževanja. Na podlagi pravilnika minister, pristojen za šolstvo, za vsako leto sprejme rokovnik, ki je podlaga za vodenje in usklajevanje aktivnosti, potrebnih za pripravo skupnih razpisov in za izvedbo vpisa.

 Vse pomembne informacije v zvezi z vpisom najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport www.mizks.si (Delovna področja/Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih/Srednješolsko izobraževanje/Vpis v srednje šole).

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo.

ZA VEČ INFORMACIJ . . .

obiščite spletne strani:
www.mizs.si – spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport – objavljene vse informacije v povezavi z vpisom v srednje šole
www.mojaizbira.si – obsega najpomembnejše informacije o poklicih in izobraževanju
http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje – spletna aplikacija, ki ponuja vrsto informacij o poklicih in trgu dela ter pripomočke za samooceno in iskanje poklicnega cilja
http//www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure – na tej spletni strani najdete podatke o lokaciji in delovnem času Centrov za informiranje in poklicno usmerjanje (CIPS), ki so del Kariernih središč Zavodov RS za zaposlovanje