Svet šole in svet staršev

Organi upravljanja in strokovni organi šole:

Šolo upravljata ravnatelj in svet šole.

USTANOVITELJICA ŠOLE:

Občina Krško, CKŽ 14, 8270 KRŠKO

SVET ŠOLE

Svet šole sestavlja 11 članov:

Predstavniki ustanoviteljice:

KATJA BOGOVIČ –namestnica predsednika

ROMANA STRNAD

BLAŽ SOTOŠEK

Predstavniki delavcev šole:

ALEŠ CVAR – predsednik

MANCA KOSTEVC

NATAŠA DULAR

MOJCA KOZOLE

POLONCA ŽIGANTE

Predstavniki staršev:

NINA BOŽIČNIK

ANDREJA DOBROVOLJC

KARLI VERTOVŠEK

 

Svet šole:

– predlaga ustanovitelju spremembe in razširitve dejavnosti,
– daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih vprašanjih,
– sprejema pravila in druge splošne akte šole,
– sprejema letni delovni načrt šole in poročilo o njegovi izvršitvi,
– obravnala polletno in letno poročilo o vzgojni in izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev
iz delovnega razmerja,
– po potrebi natančneje določi postopek volitev delavcev v svet šole,
– razpisuje volitve predstavnikov v svet šole,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi in pravili ter
drugimi akti šole.

SVET STARŠEV

Svet staršev šteje toliko članov, kolikor je oddelkov na šoli.

Člani sveta staršev v šolskem letu 2017/2018 so:

VRTEC:

oddelek 2 – 3 let: Kaja Putrih

oddelek 3 – 5 let: Emanuela Gorjup

oddelek 5 – 6 let: Lidija Jost

ŠOLA:

1.razred: Karmen Vais

2.razred: Karli Vertovšek – namestnik predsednice

3. razred: Nina Božičnik – predsednica

4., 5. razred: Natalija Slatner

6., 7. razred: Andreja Dobrovoljc

8., 9. razred: Milan Omerzel

 

poslovnik sveta staršev

Svet staršev-zapisnik 1. seje (1)

Svet staršev-zapisnik 2. seje