Svet šole in svet staršev

Organi upravljanja in strokovni organi šole:

Šolo upravljata ravnatelj in svet šole.

USTANOVITELJICA ŠOLE:

Občina Krško, CKŽ 14, 8270 KRŠKO

SVET ŠOLE

Svet šole sestavlja 11 članov:

Predstavniki ustanoviteljice:

KATJA BOGOVIČ –namestnica predsednika

ROMANA STRNAD

BLAŽ SOTOŠEK

Predstavniki delavcev šole:

ALEŠ CVAR – predsednik

MANCA KOSTEVC

NATAŠA DULAR

MOJCA KOZOLE

POLONCA ŽIGANTE

Predstavniki staršev:

NINA BOŽIČNIK

ANDREJA DOBROVOLJC

KARLI VERTOVŠEK

 

Svet šole:

– predlaga ustanovitelju spremembe in razširitve dejavnosti,
– daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih vprašanjih,
– sprejema pravila in druge splošne akte šole,
– sprejema letni delovni načrt šole in poročilo o njegovi izvršitvi,
– obravnala polletno in letno poročilo o vzgojni in izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev
iz delovnega razmerja,
– po potrebi natančneje določi postopek volitev delavcev v svet šole,
– razpisuje volitve predstavnikov v svet šole,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi in pravili ter
drugimi akti šole.

SVET STARŠEV

Svet staršev šteje toliko članov, kolikor je oddelkov na šoli.

Člani sveta staršev v šolskem letu 2018/2019 so:

vrtec homogen oddelek 1 – 3 leta Pilpah Samanta
vrtec heterogen oddelek 2 – 5 let Mirt Petra
vrtec homogen polovični oddelek 5 – 6 let Sotošek Margareta
šola 1. razred Jost Lidija
šola 2. razred Bogovič Marko
šola 3. razred Grmšek Aleš
šola 4. razred Nina Božičnik
šola 5., 6. razred Bračun Maja
šola 7. 8. razred Andreja Dobrovoljc
šola 9. razred Milan Omerzel

 

poslovnik sveta staršev