Izbirni predmeti za 8. razred

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI:

1. NEMŠČINA 2

Učiteljica: Jasmina Kene

Nemščina je v osnovni šoli triletni predmet, ki se izvaja v obsegu dveh ur tedensko. Namenjen je učenkam in učencem 8. razreda, ki imajo veselje in voljo do učenja tujega jezika. Cilj predmeta je, da učenke in učenci razvijejo sposobnost osnovnega sporazumevanja v nemščini v povsem vsakdanjih situacijah. Učne teme se navezujejo na vsebine drugih predmetov.

Znanje tujega jezika je pomembno zaradi neposredne uporabnosti za učenke in učence (npr. gledanje nemške televizije, poslušanje glasbe, komunikacija s tujimi prijatelji in nemško govorečimi sorodniki, branje navodil, …), predstavlja pa tudi dobro popotnico za nadaljnje izobraževanje in poklicno pot.

Nemščina 2 je zasnovana kot nadaljevanje in nadgradnja nemščine 1. Zahtevnost postopno narašča, še vedno pa se obravnavajo teme, ki so učenkam in učencem blizu.

Naučijo se:

naročati hrano v restavraciji,

opisati svoj vsakdanjik,

našteti različne športe,

opisati vreme in počitnice,

napisati vabilo čestitati za rojstni dan,

spoznajo človeško telo in zaigrajo situacijo pri zdravniku,

srečajo se tudi s preteklim časom.

 

2. RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČI OKOLICI

Izbirni predmet ni vezan na določen razred. Učenec ga lahko izbere v kateremkoli razredu od 7. do 9. razreda.

Predmet traja eno šolsko leto.

Predmet obsega 35 ur (1 ura na teden).

Učiteljica: Metka Srebotnik

Pri pouku tega predmeta se uporablja učbenik in delovni zvezek.

Glavni cilji in namen predmeta:

Predmet Raziskovanje živih bitij v domači okolici se povezuje s predmetoma naravoslovje v 7. razredu in biologija v 8. in 9. razredu osnovne šole. Učenci poglobijo, nadgradijo in razširijo izkušnje, ki so si jih pridobili pri temeljnih predmetih. Učenci poglobljeno spoznajo odnose med živimi bitji in njihovim okoljem ter načine onesnaževanja kopnega, vode in zraka. Spoznajo vpliv tehnologij, tehnik in drugih dejavnosti sodobnega gospodarjenja na naravne ekosisteme in bivalno okolje človeka. Teoretske osnove vsebin se prepletajo z metodami neposrednega opazovanja ter laboratorijskega in terenskega dela, ki omogočajo učencem aktivno pridobivanje znanja in vzpostavljanje neposrednega stika z živimi bitji v naravi.

Tematski sklopi iz vsebine predmeta:

 1. Naravna dediščina

Učenci spoznajo naravno dediščino svoje okolice, se seznanijo s pomenom naravne dediščine, pozna pomen naravnih virov za živa bitja, spoznajo, da je pitna voda pomemben naravni vir, spozna nekaj načinov zavarovanja ogroženih habitatov v svoji okolici.

 1. Značilni ekosistemi domače okolice

Učenci spoznajo različne ekosisteme v domači okolici, popiše naravne in antropogene ekosisteme ter spozna značilnosti teh ekosistemov. Učenci spoznajo prehajanje antropogenih ekosistemov v naravne in obratno, primerjajo pestrost živih bitij v naravnem in antropogenem okolju, seznanijo se z načini ogrožanja naravnih ekosistemov v svoji okolici, spoznajo preventivne ukrepe za ohranjanje naravnih ekosistemov. Na terenu določajo rastline in živali in na podlagi tega ocenijo katere so najpomembnejše vrste življenjske združbe, seznanijo se z globalnimi ekološkimi problemi (kisel dež, topla greda, ozonska luknja).

 

3. IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA

 Enoletni program je namenjen učencem in učenkam 8. in 9. razreda.

Obseg ur : 35 ( 1 ura  tedensko ).

Učitelj: Aleš Cvar

 Opredelitev predmeta :

Namen enoletnega predmeta je poglabljanje vsebin odbojke. Namenjen je vsem učencem in učenkam, ne le tistim, ki se z izbranim predmetom ukvarjajo že pri interesnih dejavnostih ali izven šole.

Splošni cilji predmeta :

 1. Skrb za skladen telesni razvoj in navajanje na zdrav način življenja.
 2. Usvajanje in izpopolnjevanje športnih znanj.
 3. Krepitev občutka samozavesti in zaupanja vase.
 4. Oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev.
 5. Razumevanje pozitivnih učinkov redne športne vadbe in pridobivanje trajnih športnih navad.
 6. Pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika.

Vsebina predmeta :

 1. Izpopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov odbojkarske igre
 2. Učenje zahtevnejših tehničnih in taktičnih elementov odbojkarske igre
 3. Igra 1 : 1, 2 : 2, 3 : 3, 4 : 4, 5 : 5, 6: 6
 4. Teoretične vsebine

Standardi znanja :

Uporaba osnovnih in zahtevnejših tehničnih ter taktičnih elementov.

 

4. ŠPORT ZA SPROSTITEV

Enoletni program je namenjen učencem in učenkam 7. in 8. razreda.

Obseg ur : 35  ( 1 ura tedensko ).

Učitelj: Aleš Cvar

 Opredelitev predmeta :

Program je namenjen sodobnim športno – rekreativnim vsebinam. Namen programa je približati šport učenčevim potrebam, interesom in željam, omogočiti spoznavanje novih  športov in poudariti razvedrilni ter sprostitveni značaj športa. Program lahko vsebuje nekatere športne zvrsti iz osnovnega programa ( ples, aerobika, tek, plavanje, splošna kondicijska vadba, pohodništvo ), lahko pa tudi druge športe, ki jih ponuja šola ( rolanje, kolesarjenje, badminton, namizni tenis, tek na smučeh, dvoranski hokej, baseball, golf,.. )

Splošni cilji predmeta :

 1. Učenci razvijajo oziroma vzdržujejo raven gibalnih in funkcionalnih sposobnosti na stopnji, ki prispeva k skladnem telesnem razvoju in omogoča učinkovito gibanje.
 2. Učenci se naučijo spremljati svoje gibalne in funkcionalne sposobnosti ter izbrati vaje, s katerimi jih bodo izboljšali.
 3. Učenci spoznavajo nove športne zvrsti.
 4. Razumevanje pozitivnih učinkov redne športne vadbe in pridobivanje trajnih športnih navad.
 5. Učenci spoznajo pomen koristnega preživljanja prostega časa z vidika zdravja in druženja.

Vsebina predmeta :

 1. Badminton / namizni tenis
 2. Dvoranski hokej
 3. Golf
 4. Tie -ball ( na osnovi baseball- a)
 5. Ultimate frisbi
 6. Splošna kondicijska priprava
 7. Izbirne vsebine

Standardi znanja :

Spremljanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, poznavanje pozitivnih učinkov določenega športa, predstavitev športov.

 

5. ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI

Izbirni predmet je vezan na razred. Učenec ga lahko obiskuje v 8. razredu.

Predmet traja eno šolsko leto.

Obsega 35 ur letno oziroma 1 uro tedensko.

Učitelj: Jože Ivačič

Globalni cilji izbirnega predmeta:

Učenci pri predmetu:

– razširjajo osnovno znanje o naravnogeografskih in družbenogeografskih pojavih in procesih v svetu,

– razširjajo prostorske predstave o svetu,

– podrobneje spoznavajo načine prilagajanja človeka različnim klimatskim in drugim naravnim pogojem,

– spoznavajo negativne primere človekovega izkoriščanja naravnih dobrin, da bi spoznali nevarnosti, ki jih povzroča rušenje naravnega okolja,

– spoznajo načine onesnaževanja okolja na izbranih območjih ter načine varovanja naravnega okolja,

– učijo se poiskati vzroke za posamezne pojave in procese, oblikovati lastno stališče,

– spoznati značilnosti, navade in način življenja na izbranih področjih sveta,

– urijo se v uporabi preprostih terenskih raziskovalnih metod,

– urijo se v uporabi in razumevanju pomena literature in drugih informacijskih sredstev,

– znajo pridobljeno znanje in ugotovitve ustno, grafično, kvantitativno in pisno predstaviti,

– pridobivajo sposobnosti primerjanja, analiziranja, sintetiziranja in vrednotenja.

Vsebine:

1. Tropski deževni gozd

2. Puščavski in polpuščavski svet, sožitje človeka in narave

3. Monsunska območja – najgosteje naseljena območja na Zemlji

4. Življenje na potresnih območjih

5. Vulkanizem in človek

6. Človek in gorski svet

7. Narava in življenje ljudi v polarnih območjih

8. Izbirne vsebine

6. RASTLINE IN ČLOVEK

Izbirni predmet ni vezan na določen razred. Namenjen je učencem in učenkam 7. in 8. razreda.

Predmet traja eno šolsko leto.

Število ur je 35 ur (1 ura tedensko).

Učiteljica: Metka Srebotnik

Kratek opis predmeta:

Učenci poglobijo, nadgradijo in razširijo znanje in izkušnje, ki so jih pridobili pri temeljnih predmetih, naravoslovje in biologija. Poudarek je na samostojnem delu, delu na terenu, laboratorijskem in eksperimentalnem delu, vodenemu opazovanju, projektnemu delu in aktivnemu gojenju rastlin.

Tematski sklopi:

 • Uporabnost rastlin.
 • Rastline v človekovi prehrani.
 • Zdravilne rastline.
 • Rastline v živilski industriji.
 • Okrasne rastline

Glavni cilji predmeta:

      Učenci:

 • spoznati v kakšne namene uporablja človek rastline
 • pojasniti evolucijsko povezanost rastlin, živali in človeka
 • ozavestiti mladostnika, da človek v želji za večjim pridelkom uporablja sredstva, ki dolgoročno škodujejo okolju in rastlinam ter siromašijo vrstno raznolikost
 • spoznati najpogostejše zdravilne rastline (pripravi napitke, prevretke, poparke)

Načini ocenjevanja:

Učenci so v vsakem ocenjevalnem obdobju ocenjeni z eno številčno oceno od 1 do 5. Ocenjuje se poročilo terenskega ali laboratorijskega dela, predstavitev izbrane teme s pomočjo plakata, raziskovalna naloga gojenja rastlin itd.

 

7. VERSTVA IN ETIKA II

 Število ur: 35 ( 1 ura tedensko)

Učiteljica: Sonja Simončič/ Natalija Cvetić

Obvezni izbirni predmet verstva in etika izhaja z družboslovnega področja, učencem ponuja možnost, da razširijo /dopolnijo znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo vsi učenci pri obveznih predmetih (zgodovina, slovenščina, etika in družba).

Predmet Verstva in etika je trileten, zato ga lahko učenci izberejo v 7., 8. in 9. razredu devetletke v obsegu ene ure tedensko. Učni načrt in njegovo izvajanje omogočata učencem, da smiselno izberejo predmet tudi za leto ali dve, čeprav je njegov namen celoviteje uresničen le v triletnem obsegu. Pri tem učenci hodijo k pouku, ki je predviden za njihov razred. To se dosega z upoštevanjem temeljnih načel:

1) da so religiološke vsebine obravnavane v treh celotah;

2) da je pri načinu obravnave religijske problematike v ospredju pristop, ki je primeren starostni stopnji učencev;

3) da se etična in življenjska vprašanja izbirajo z vidika nagnjenj in potreb učencev.

 

Splošni cilji predmeta so:

• pridobivanje objektivnega znanja in razgledanosti iz obravnavanega področja,

• razvijanje in iskanje lastne identitete ob spoznavanju in sprejemanju različnosti drugih,

• pridobivanje kritičnega odnosa do religioznih tradicij,

• razvijanje sposobnosti razumeti druge ljudi, z njimi sodelovati, biti solidaren in pripravljen sporazumno reševati konflikte,

• odkrivanje moralnih vrednot,

• spoznavanje vloge verstev pri oblikovanju različnih civilizacij, posebej krščanstva,

• usposabljanje za kritičnost do negativnih pojavov v zvezi z religijo in religijami (fanatizem, nestrpnost, verski monopol).

 

Učne načrte najdete na strani:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/program/izbirni_predmeti_v_osnovni_soli/

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET:

NEMŠČINA 

Razred: 8.

Tedensko število ur: 2

Učiteljica: Jasmina Kene

Učenke in učenci se bodo pri pouku nemščine usposobili za govorne in pisne stike v tujem jeziku – skratka za osnovno sporazumevanje v nemščini v vsakdanjih situacijah.

Predmet je namenjen osmošolkam in osmošolcem, ki imajo veselje in voljo do učenja drugega tujega jezika. K vpisu so vabljeni vsi, ki se bodo prvič srečali z nemškim jezikom kot tudi tisti z nekaj predznanja, saj bodo tako učenke in učenci razširili besedišče ter poglobili znanje. 

Zakaj?

Pri pouku nemščine učenke in učenci spoznavajo teme iz vsakdanjega življenja: naučijo se opisati svoj delovni dan in teden, govorijo o aktivnostih v prostem času, o letnih časih, praznovanjih, o najljubši hrani.

Znanje tujega jezika je pomembno zaradi neposredne uporabnosti za učenke in učence (npr. gledanje nemške televizije, poslušanje glasbe, uporaba interneta, komunikacija s tujimi prijatelji, …), predstavlja pa tudi dobro popotnico za nadaljnje izobraževanje in poklicno pot.