Izbirni predmeti za 8. razred

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI:

IZBIRNI PREDMET: NEMŠČINA 2  

Učiteljica: Jasmina Kene

Nemščina je v osnovni šoli triletni predmet, ki se izvaja v obsegu dveh ur tedensko. Namenjen je učenkam in učencem 8. razreda, ki imajo veselje in voljo do učenja tujega jezika. Cilj predmeta je, da učenke in učenci razvijejo sposobnost osnovnega sporazumevanja v nemščini v povsem vsakdanjih situacijah. Učne teme se navezujejo na vsebine drugih predmetov.

Znanje tujega jezika je pomembno zaradi neposredne uporabnosti za učenke in učence (npr. gledanje nemške televizije, poslušanje glasbe, komunikacija s tujimi prijatelji in nemško govorečimi sorodniki, branje navodil, …), predstavlja pa tudi dobro popotnico za nadaljnje izobraževanje in poklicno pot.

Nemščina 2 je zasnovana kot nadaljevanje in nadgradnja nemščine 1. Zahtevnost postopno narašča, še vedno pa se obravnavajo teme, ki so učenkam in učencem blizu.

Naučijo se:

naročati hrano v restavraciji,

opisati svoj vsakdanjik,

našteti različne športe,

opisati vreme in počitnice,

napisati vabilo čestitati za rojstni dan,

spoznajo človeško telo in zaigrajo situacijo pri zdravniku,

srečajo se tudi s preteklim časom.

 

RASTLINE IN ČLOVEK

 

 Predmet traja eno šolsko leto.

 Število obsegajočih ur je 35 ur (1 ura tedensko).

Učiteljica: Metka Srebotnik

Kratek opis predmeta: 

Učenci poglobijo, nadgradijo in razširijo znanje in izkušnje, ki so jih pridobili pri temeljnih predmetih, naravoslovje in biologija. Poudarek je na samostojnem delu, delu na terenu, laboratorijskem in eksperimentalnem delu, vodenemu opazovanju, projektnemu delu in aktivnemu gojenju rastlin.

 Tematski sklopi:

 Uporabnost rastlin.

 Rastline v človekovi prehrani.

 Zdravilne rastline.

 Rastline v živilski industriji.

 Okrasne rastline

 Glavni cilji predmeta:

Učenci:

 spoznajo v kakšne namene uporablja človek rastline

 pojasnijo evolucijsko povezanost rastlin, živali in človeka

 ozavestijo mladostnika, da človek v želji za večjim pridelkom uporablja sredstva, ki dolgoročno škodujejo okolju in rastlinam ter siromašijo vrstno raznolikost

 spoznajo najpogostejše zdravilne rastline (pripravi napitke, prevretke, poparke)

 Načini ocenjevanja:

Učenci so v vsakem ocenjevalnem obdobju ocenjeni z eno številčno oceno od 1 do 5. Ocenjuje se poročilo terenskega ali laboratorijskega dela, predstavitev izbrane teme s pomočjo plakata, raziskovalna naloga gojenja rastlin itd.

 

ŠPORT ZA ZDRAVJE

Enoletni program je namenjen učencem in učenkam 7. in 8. razreda.

Obseg ur : 35 ( 1 ura tedensko ).

 Učitelj: Aleš Cvar

Opredelitev predmeta :

Program je namenjen nadgradnji tistih vsebin predmeta šport, s katerimi lahko vplivamo na zdravje in dobro počutje.

Učitelj se odloči, kolikšen delež bo namenil posameznim športu.

Splošni cilji predmeta :

 1. Skrb za skladen telesni razvoj in navajanje na zdrav način življenja.
 2. Usvajanje in utrjevanje športnih znanj.
 3. Krepitev občutka samozavesti in zaupanja vase.
 4. Oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev.
 5. Razumevanje pozitivnih učinkov redne športne vadbe in pridobivanje trajnih športnih navad.
 6. Pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika.

Vsebina predmeta :

 1. Splošna kondicijska priprava.
 2. Košarka.
 3. Nogomet
 4. Odbojka
 5. Izbirne vsebine ( dvoranski hokej, badminton, …).

 

Standardi znanja :

Spremljanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, poznavanje pozitivnih učinkov določenega športa, predstavitev športov.

 

 ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI

Izbirni predmet je vezan na razred. Učenec ga lahko obiskuje v 8. razredu.

Predmet traja eno šolsko leto.

Obsega 35 ur letno oziroma 1 uro tedensko.

Učitelj: Jože Ivačič

Globalni cilji izbirnega predmeta:

Učenci pri predmetu:

– razširjajo osnovno znanje o naravnogeografskih in družbenogeografskih pojavih in procesih v svetu,

– razširjajo prostorske predstave o svetu,

– podrobneje spoznavajo načine prilagajanja človeka različnim klimatskim in drugim naravnim pogojem,

– spoznavajo negativne primere človekovega izkoriščanja naravnih dobrin, da bi spoznali nevarnosti, ki jih povzroča rušenje naravnega okolja,

– spoznajo načine onesnaževanja okolja na izbranih območjih ter načine varovanja naravnega okolja,

– učijo se poiskati vzroke za posamezne pojave in procese, oblikovati lastno stališče,

– spoznati značilnosti, navade in način življenja na izbranih področjih sveta,

– urijo se v uporabi preprostih terenskih raziskovalnih metod,

– urijo se v uporabi in razumevanju pomena literature in drugih informacijskih sredstev,

– znajo pridobljeno znanje in ugotovitve ustno, grafično, kvantitativno in pisno predstaviti,

– pridobivajo sposobnosti primerjanja, analiziranja, sintetiziranja in vrednotenja.

Vsebine:

1. Tropski deževni gozd

2. Puščavski in polpuščavski svet, sožitje človeka in narave

3. Monsunska območja – najgosteje naseljena območja na Zemlji

4. Življenje na potresnih območjih

5. Vulkanizem in človek

6. Človek in gorski svet

7. Narava in življenje ljudi v polarnih območjih

8. Izbirne vsebine

VERSTVA IN ETIKA II

 Število ur: 35 ( 1 ura tedensko)

Učiteljica: Sonja Simončič

Obvezni izbirni predmet verstva in etika izhaja z družboslovnega področja, učencem ponuja možnost, da razširijo /dopolnijo znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo vsi učenci pri obveznih predmetih (zgodovina, slovenščina, etika in družba).

Predmet Verstva in etika je trileten, zato ga lahko učenci izberejo v 7., 8. in 9. razredu devetletke v obsegu ene ure tedensko. Učni načrt in njegovo izvajanje omogočata učencem, da smiselno izberejo predmet tudi za leto ali dve, čeprav je njegov namen celoviteje uresničen le v triletnem obsegu. Pri tem učenci hodijo k pouku, ki je predviden za njihov razred. To se dosega z upoštevanjem temeljnih načel:

1) da so religiološke vsebine obravnavane v treh celotah;

2) da je pri načinu obravnave religijske problematike v ospredju pristop, ki je primeren starostni stopnji učencev;

3) da se etična in življenjska vprašanja izbirajo z vidika nagnjenj in potreb učencev.

 

Splošni cilji predmeta so:

• pridobivanje objektivnega znanja in razgledanosti iz obravnavanega področja,

• razvijanje in iskanje lastne identitete ob spoznavanju in sprejemanju različnosti drugih,

• pridobivanje kritičnega odnosa do religioznih tradicij,

• razvijanje sposobnosti razumeti druge ljudi, z njimi sodelovati, biti solidaren in pripravljen sporazumno reševati konflikte,

• odkrivanje moralnih vrednot,

• spoznavanje vloge verstev pri oblikovanju različnih civilizacij, posebej krščanstva,

• usposabljanje za kritičnost do negativnih pojavov v zvezi z religijo in religijami (fanatizem, nestrpnost, verski monopol).

 

GLEDALIŠKI KLUB

 Je enoletni in učenci se zanj lahko odločijo v 7.  ali v 8. razredu.

Obseg ur: 35 ( 1 ura tedensko)

Učiteljica: Sonja Simončič

Predmet  izhaja iz vsebin dramske vzgoje pri pouku književnosti. Te so dopolnjene z novimi pojmi, problemskimi sklopi in besedili. Združuje percepcijske, ustvarjalne in raziskovalne dejavnosti.

Pri predmetu učenci spoznavajo značilnosti drame in gledališča predvsem preko aktivne gledališke vzgoje.

Namen predmeta ni oblikovanje celovite gledališke predstave, pomembno pa je, da je uprizoritev delov gledališke predstave javna.

Učenci bodo ob delu uporabljali že pripravljen DELOVNI ZVEZEK. 

 

Učne načrte najdete na strani:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/program/izbirni_predmeti_v_osnovni_soli/

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET: NEMŠČINA 

 

Razred: 8.  

Tedensko število ur: 2

Učiteljica: Jasmina Kene

Učenke in učenci se bodo pri pouku nemščine usposobili za govorne in pisne stike v tujem jeziku – skratka za osnovno sporazumevanje v nemščini v vsakdanjih situacijah.

 

Predmet je namenjen osmošolkam in osmošolcem, ki imajo veselje in voljo do učenja drugega tujega jezika. K vpisu so vabljeni vsi, ki se bodo prvič srečali z nemškim jezikom kot tudi tisti z nekaj predznanja, saj bodo tako učenke in učenci razširili besedišče ter poglobili znanje. 

Zakaj?

Pri pouku nemščine učenke in učenci spoznavajo teme iz vsakdanjega življenja: naučijo se opisati svoj delovni dan in teden, govorijo o aktivnostih v prostem času, o letnih časih, praznovanjih, o najljubši hrani.

 

Znanje tujega jezika je pomembno zaradi neposredne uporabnosti za učenke in učence (npr. gledanje nemške televizije, poslušanje glasbe, uporaba interneta, komunikacija s tujimi prijatelji, …), predstavlja pa tudi dobro popotnico za nadaljnje izobraževanje in poklicno pot.