Izbirni predmeti za 9. razred

 OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI:

  NEMŠČINA 3  

Razred: 9.  

Tedensko število ur: 2

Učiteljica: Jasmina Kene

Znanje tujega jezika je pomembno zaradi neposredne uporabnosti za učenke in učence (npr. gledanje nemške televizije, poslušanje glasbe, komunikacija s tujimi prijatelji in nemško govorečimi sorodniki, branje navodil, …), predstavlja pa tudi dobro popotnico za nadaljnje izobraževanje in poklicno pot.

Pri pouku nemškega jezika se bodo učenke in učenci usposobili za:

osnovno komuniciranje v nemščini,

lažje navezovanje stikov in ravnanje v določenih situacijah,

razvijanje občutljivosti do drugačnosti jezikov in različnih kultur ter

pridobili vedenje o nemških deželah, njihovih prebivalcih in kulturi.

Pri nemščini 3 učenke in učenci razširijo in nadgradijo znanje preteklih dveh let. Naučijo se opisati pot, stanovanje, poklice, pripovedujejo o svojih načrtih za prihodnost, načrtujejo počitnice v tujini in razmišljajo o pomenu učenja tujih jezikov. Primerjajo otroštvo svojih staršev s svojim, napišejo svoj življenjepis v nemščini in se urijo v komunikaciji v različnih situacijah.

Svoje znanje lahko preizkusijo in dokažejo tudi na tekmovanju iz nemškega jezika.

Z znanjem drugega tujega jezika se pridobiva in poglablja splošno znanje ter širi razgledanost.

 

ŠPORT ZA SPROSTITEV

Enoletni program je namenjen učencem in učenkam 9. razreda.

Obseg ur : 32 ( 1 ura tedensko ).

 Opredelitev predmeta :

Program je namenjen sodobnim športno – rekreativnim vsebinam. Namen programa je približati šport učenčevim potrebam, interesom in željam, omogočiti spoznavanje novih  športov in poudariti razvedrilni ter sprostitveni značaj športa. Program lahko vsebuje nekatere športne zvrsti iz osnovnega programa ( ples, aerobika, tek, plavanje, splošna kondicijska vadba, pohodništvo ), lahko pa tudi druge športe, ki jih ponuja šola ( rolanje, kolesarjenje, badminton, namizni tenis, tek na smučeh, dvoranski hokej, baseball, golf,.. )

Splošni cilji predmeta :

 1. Učenci razvijajo oziroma vzdržujejo raven gibalnih in funkcionalnih sposobnosti na stopnji, ki prispeva k skladnem telesnem razvoju in omogoča učinkovito gibanje.
 2. Učenci se naučijo spremljati svoje gibalne in funkcionalne sposobnosti ter izbrati vaje, s katerimi jih bodo izboljšali.
 3. Učenci spoznavajo nove športne zvrsti.
 4. Razumevanje pozitivnih učinkov redne športne vadbe in pridobivanje trajnih športnih navad.
 5. Učenci spoznajo pomen koristnega preživljanja prostega časa z vidika zdravja in druženja.

 Vsebina predmeta :

 1. Badminton / namizni tenis
 2. Dvoranski hokej
 3. Golf
 4. Tie -ball ( na osnovi baseball- a)
 5. Ultimate frisbi
 6. Splošna kondicijska priprava
 7. Izbirne vsebine

Standardi znanja :

Spremljanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, poznavanje pozitivnih učinkov določenega športa, predstavitev športov.

Predmet bo poučeval Aleš Cvar.

 

 NAČINI PREHRANJEVANJA

Izbirni predmet je vezan na določen razred. Učenec ga lahko izbere v 9. razredu.

 Predmet traja eno šolsko leto.

Število obsegajočih ur je 32 ur (1 ura tedensko).

Učiteljica: Metka Srebotnik

 Kratek opis predmeta:

Pri izbirnem predmetu načini prehranjevanja učence poučujemo o prehrani z vidika zagotavljanja in varovanja zdravja. Učijo se o pomembnosti zdrave prehrane, obravnavajo načine prehranjevanja in prehrano v različnih starostnih obdobjih življenja in v posebnih razmerah.

 Tematski sklopi:

 Prehranjenost.

 Tradicionalni in drugačni načini prehranjevanja.

 Prehrana v različnih starostnih obdobjih.

 Prehrana v posebnih razmerah.

Učenci se spoznavajo s pomenom varne, varovalne in zdrave prehrane, obravnavajo načine prehranjevanja in prehrano v različnih življenjskih obdobjih. Srečujejo se s slovenskimi narodnimi jedmi, vegetarijanstvom, makrobiotiko, bioprehrano in prehrano v posebnih razmerah v naravi – kako se v takšnih razmerah oskrbeti z dostopno hrano, ki bo zadostila osnovnim potrebam organizma.

 Glavni cilji predmeta:

      Učenci:

 razvijajo sposobnosti uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za preudarno odločanje o lastni prehrani predvsem v smislu zagotavljanja zdravja;

 nadgrajujejo vsebine, ki so jih pridobili pri rednem predmetu Gospodinjstvo;

 razvijajo individualno ustvarjalnost.

 Načini ocenjevanja:

Učenci so v vsakem ocenjevalnem obdobju ocenjeni z eno številčno oceno od 1 do 5. Poleg teoretičnega znanja se ocenjuje tudi praktično delo priprave jedi.

 RETORIKA

 RETORIKA je disciplina, ki v različnih oblikah in v različnem obsegu spremlja celotno človeško zgodovino.

 Pomena retorike, vede o govorništvu, so se zavedali že v antiki in takrat je doživela pravi razcvet.

 Namen in cilj retorike je analiza in natančnejše oblikovanje argumentov in prepričevalnih tehnik na vseh področjih človekovega življenja: pri vsakodnevnih pogovorih, v medijih, v vzgojno-izobraževalnem sistemu.

 Učenci bodo:

• spoznali, kaj je retorika,

• zakaj se je koristno učiti retorike,

• spoznali etiko dialoga,

• spoznali razliko med dobrimi in slabimi argumenti,

• vadili govorne nastope, tako da bodo ljudi pritegnili vidno, slušno in v njih vzbudili občutke in čustva,

• sestavljali lastne govore,

• brali in poslušali različne govore in jih vrednotili,

• izražali svoje mnenje,

• uporabljali različne tehnike ubeseditev,

• se učili govorov za določene priložnosti,

• se učili javnega nastopanja,

• spoznavali načine prepričevanja in utemeljevanja,

• s spoznavanjem sestavin delov retorične tehnike razumeli, kako lahko oblikujejo prepričljive govore,

• spoznali, kako pomembni za uspešno prepričevanje so značaji govorcev in strasti poslušalcev.

 Ste se kdaj znašli v položaju, ko ste ostali brez besed?

 Predmet je namenjen tistim, ki radi govorno nastopajo in si želijo svoje govorne sposobnosti izboljšati, in tistim, ki jih je strah javno nastopati ter si želijo pridobiti izkušnje in samozavest, da bi ta strah premagali.

 Predmet retorika je namenjen učencem 9. razreda in obsega 32 ur. Poučevala ga bo učiteljica slovenščine.

 VERSTVA IN ETIKA III

 Število ur: 32 ( 1 ura tedensko)

Učiteljica: Sonja Simončič

Obvezni izbirni predmet verstva in etika izhaja z družboslovnega področja, učencem ponuja možnost, da razširijo /dopolnijo znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo vsi učenci pri obveznih predmetih (zgodovina, slovenščina, etika in družba).

Predmet Verstva in etika je trileten, zato ga lahko učenci izberejo v 7., 8. in 9. razredu devetletke v obsegu ene ure tedensko. Učni načrt in njegovo izvajanje omogočata učencem, da smiselno izberejo predmet tudi za leto ali dve, čeprav je njegov namen celoviteje uresničen le v triletnem obsegu. Pri tem učenci hodijo k pouku, ki je predviden za njihov razred. To se dosega z upoštevanjem temeljnih načel:

1) da so religiološke vsebine obravnavane v treh celotah;

2) da je pri načinu obravnave religijske problematike v ospredju pristop, ki je primeren starostni stopnji učencev;

3) da se etična in življenjska vprašanja izbirajo z vidika nagnjenj in potreb učencev.

 

Splošni cilji predmeta so:

• pridobivanje objektivnega znanja in razgledanosti iz obravnavanega področja,

• razvijanje in iskanje lastne identitete ob spoznavanju in sprejemanju različnosti drugih,

• pridobivanje kritičnega odnosa do religioznih tradicij,

• razvijanje sposobnosti razumeti druge ljudi, z njimi sodelovati, biti solidaren in pripravljen sporazumno reševati konflikte,

• odkrivanje moralnih vrednot,

• spoznavanje vloge verstev pri oblikovanju različnih civilizacij, posebej krščanstva,

• usposabljanje za kritičnost do negativnih pojavov v zvezi z religijo in religijami (fanatizem, nestrpnost, verski monopol).

 

MATEMATIČNA DELAVNICA 9

 Izberejo lahko učenci 9. razreda

Število ur: 32 – 1 ura tedensko

Učiteljica: Mojca Kozole

 

Matematična delavnica III je naravoslovni-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci pridobijo izkušnje in jih povezujejo z matematičnimi znanji pridobljenimi pri rednem pouku.

Razvijajo sposobnost izražanja svojega matematičnega znanja. Razvijajo prostorsko predstavljivost, učijo se celovitega načrtovanja in razvoja matematične dejavnosti. Spoznajo matematiko kot delo več generacij in narodov.

Učenec se bo pri tem predmetu ukvarjal z naslednjimi sklopi:

Diofantske enačbe in aritmetične uganke

 • prepoznati (linearne) diofantske enačbe in jih razlikovati od ostalih navadnih enačb,
 • rešiti preprosto diofantsko enačbo s smiselnim poskušanjem,
 • iz besedilne naloge izluščiti diofantsko enačbo,
 • sestaviti besedilno nalogo o odnosu med celoštevilskimi količinami.

 

Telesa in prostori

 • prepoznati in poimenovati pravilna telesa,
 • ob modelu opisati zahtevnejša telesa (pravilna, arhimedska telesa),
 • ob modelu izdelati mrežo zahtevnejših teles,

 

Matematika šifriranja

 • prepoznati postopke šifriranja (zamenjava črk, ciklične zamenjave črk),
 • matematično obravnavati preproste načine šifriranja,
 • poznati pomen šifriranja in zahtevnost šifriranja in zahtevnost dešifriranja sodobnih načinov dešifriranja

 

Fraktali

 • prepoznati samopodobnost likov (fraktalov),
 • izdelati zaporedje oblik, ki vodijo v fraktal,
 • poznati zglede fraktalnih oblik v naravi.

 

Učne načrte najdete na strani:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/program/izbirni_predmeti_v_osnovni_soli/

 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET

 NEMŠČINA

Razred: 9.                                                                                               

Tedensko: 2 uri

Letno: 64 ur

Izvajalec: Jasmina Kene

V osnovni šoli ima nemščina kot neobvezni izbirni predmet iste splošne cilje kot obvezni izbirni predmet, vendar se uresničujejo z zmanjšano intenzivnostjo.
Drugi tuj jezik ima v primerjavi s prvim tujim jezikom drugačno vlogo. Medtem ko prvi tuj jezik vodi do najvišjih in najkompleksnejših zmožnosti, je pri drugem tujem jeziku večji poudarek na sporazumevalnih in učnih strategijah ter medjezikovni in medkulturni ozaveščenosti.

Učenke in učenci pridobivajo znanje na celosten način, ki vključuje več čutov in veliko raznolikih dejavnosti, katere spodbujajo aktivno učenje, kot so igranje, petje, dramatizacija, intervjuji, gibanje, igre vlog in podobno. Obravnavali bomo teme iz vsakdanjega življenja (opis poti, orientacija v mestu, načrti za prihodnost, …) na zelo preprost in igriv način.
Pri pouku je poudarek na slušno-sporazumevalnih zmožnostih, na pridobivanju besedišča ter pravilni izgovorjavi nemških besed. Učenke in učenci pa pridobijo tudi osnove pisne zmožnosti.
Pouk drugega tujega jezika izvajamo kot neobvezni izbirni predmet, učenke in učenci se v pouk vključijo prostovoljno. Ob koncu leta se lahko udeležijo neobvezne ekskurzije v sosednjo Avstrijo.