Izbirni predmeti za 4. razred

SPOŠTOVANI STARŠI IN UČENCI!

Pred vami je nabor ponujenih neobveznih izbirnih predmetov. Na prijavnico, ki jo je (bo) vaš otrok dobil v šoli, zapišite izbrani predmet. Izberete lahko enega izmed predmetov, saj  število ur izbirnih predmetov ne sme presegati dveh ur.

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET – NEMŠČINA

Razred: 4.  
Tedensko število ur: 2
Učiteljica: Jasmina Kene
 
Učenke in učenci se bodo pri pouku nemščine usposobili za govorne in pisne stike, za pridobivanje in razumevanje informacij v tujem jeziku – skratka za osnovno sporazumevanje v nemščini v vsakdanjih situacijah.
Teme pri neobveznem izbirnem predmetu nemščina so raznolike ter se navezujejo na nejezikovne predmete v tem razredu. Med drugim bodo učenke in učenci 4. razreda obravnavali teme, kot so npr. pozdravljanje, štetje, opis osebe, prostorov, šolskih potrebščin itd. 
Pouk bo potekal:
v sproščenem in motivacijskem vzdušju
pogosto z metodo igre
z igro vlog
s petjem nemških pesmic
z delom z viri
z likovnim izražanjem
s sodobnimi mediji
Znanje več tujih jezikov omogoča lažje navezovanje stikov s tujimi prijatelji, gledanje nemških risank in filmov, komuniciranje z nemško govorečimi sorodniki, …  Z znanjem drugega tujega jezika se pridobiva in poglablja splošno znanje ter širi razgledanost.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET – ŠPORT 

Enoletni program je namenjen učencem in učenkam 4., 5. in 6. razreda.
 
Obseg ur : 35 ur ( 1 ura tedensko ).
 
Učitelj: Aleš Cvar
Opredelitev predmeta :
  V današnjem času so otroci vedno manj gibalno dejavni, imajo nezdrave prehranjevalne navade in vedno več časa preživijo v sedečih položajih pred televizorjem in računalnikom, zato je športna dejavnost v šoli tista, ki ima poseben pomen za razvoj odraščajočega otroka, saj le – ta lahko omili posledice neustreznih navad sodobnih generacij otrok.
  Neobvezni izbirni predmet šport vključuje predvsem tiste vsebine (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine, itd.), ki v tem starostnem obdobju najbolj učinkovito vplivajo na telesni in gibalni razvoj otrok.
Splošni cilji predmeta :
1. Skrb za skladen telesni razvoj in navajanje na zdrav način življenja.
2. Oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev  ( strpnosti, solidarnosti, sodelovanja, odgovornosti, delavnosti, discipline, spoštovanja pravil, poštenosti, samoobvladovanja, kritičnega mišljenja in odnosa do narave).
3. Učenci spoznajo pomen koristnega preživljanja prostega časa z vidika zdravja in druženja.
4. Pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika.
Vsebine predmeta :
1. Športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj splošne (aerobne) vzdržljivosti: teki, dejavnosti na snegu, nordijska hoja in tek, plavanje in druge dejavnosti v vodi, aerobika, kolesarjenje.
2. Športne dejavnosti, usmerjene v razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, natančnosti in ustvarjalnosti: ples, hokejske igre, igre z loparji, žogarije, cirkuške spretnosti, ravnotežne spretnosti, rolanje, zadevanje tarč.
3. Športne dejavnosti, usmerjene v razvoj različnih pojavnih oblik moči: akrobatika, skoki, plezanja, borilni športi.
Standardi znanja :
  Podlaga za ocenjevanje vsakega posameznika je njegov individualen napredek v gibalnih spretnostih in poznavanje pozitivnih vplivov športa na posameznika .