Vrtec

RAZPIS ZA VPIS V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

Obveščamo vas, da bo Vrtec pri OŠ Koprivnica v šolskem letu 2019/2020 izvajal dnevni program,

ki traja od 6 – 9 ur,

in sicer za otroke prvega starostnega obdobja (od 11 mesecev do 3. leta starosti) in za otroke drugega starostnega obdobja (od 3. do 6. leta).

Vzgojno – varstveno delo izvajamo v času od 5.30 do 16.00 ure, od ponedeljka do petka.

Vlogo za sprejem v vrtec oddajte v vrtec ali tajništvo šole, najkasneje do petka, 15. 3. 2019, ne glede na to, kdaj v šolskem letu 2019/2020 želite otroka vključiti v vrtec.

Vlogo starši oz. zakoniti zastopniki dobite tukaj:

Obrazec za vpis otrok 2019-2020

v vrtcu, v upravi šole ali na spletnih straneh Občine Krško (www.krsko.si ).

Pomembno je, da vlogo za vpis otroka v vrtec oddate pravočasno, ne glede na to, kdaj v šolskem letu 2019/2020 boste svojega otroka dejansko vključili v vrtec.

Starši boste o sprejemu otrok pisno obveščeni predvidoma konec junija 2019 oziroma v začetku julija 2019.

Dodatne informacije dobite na telefonski številki 07/49 76 904 (Tanja Pribožič).

Jože Ivačič, ravnatelj

Zadeva:
POZIV STARŠEM ZA ODDAJO VLOGE ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA ZA     KOLEDARSKO    LETO 2014
V mesecu decembru morate ponovno vsi starši, ki imate otroke vključene v vrtec oddati vlogo za določitev znižanega plačila za vrtec za naslednje koledarsko leto 2014. Dosedanje odločbe o znižanem plačilu se namreč z 31.12.2013 iztečejo, s tem pa prenehajo biti pravna podlaga za izstavitev računov v naslednjem letu.
Vlogo na predpisanem obrazcu starši oddate na pristojnem CSD. Za pravočasno vložene vloge, za katere se bo staršem izdala odločba z veljavnostjo od 1.1. do 31.12.2014 se bodo štele le tiste, ki bodo oddane do konca meseca decembra 2013. V skladu z 32. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) namreč upravičencu pripada znižano plačilo vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Morebitna kasnejša oddaja vloge bo pomenila, da bo CSD odločbo izdal v skladu z 32. členom ZUPJS šele s kasnejšo veljavnostjo.
V praksi prihaja do velikega števila primerov napačnega razumevanja staršev glede obveznosti oddaje vloge za znižano plačilo ob vključitvi drugega otroka v vrtec.  Zato vas izrecno seznanjamo tudi, da morate vlogo za subvencijo oddati tudi za drugega otroka, če želite, da vam le ta pripada.
Opozarjamo vas, da morate vloge v vsakem primeru oddati v mesecu decembru 2013 , nič prej in nič kasneje.
Pravica do znižanega plačila, ki jo priznava zakonodaja, upravičencu lahko pripada le, če jo izrecno uveljavljajo pri CSD, sicer ni pravne podlage, da se to pravico prizna.
Povzeto po dopisu Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
Lepo pozdravljeni!
Pripravila:                                                                                                                                      Ravnatelj:
Tanja PRIBOŽIČ                                                                                                                            Jože IVAČIČ