Izbirni predmeti za 6. razred

SPOŠTOVANI STARŠI IN UČENCI!

Pred vami je nabor ponujenih neobveznih izbirnih predmetov. Na prijavnico, ki jo je (bo) vaš otrok dobil v šoli, zapišite izbrani predmet. Izberete lahko enega izmed predmetov, saj  število ur izbirnih predmetov ne sme presegati dveh ur.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET – NEMŠČINA

Razred: 6.                                                                                               

Tedensko: 2 uri

Letno: 70 ur

Izvajalec: Jasmina Kene

V osnovni šoli ima nemščina kot neobvezni izbirni predmet iste splošne cilje kot obvezni izbirni predmet, vendar se uresničujejo z zmanjšano intenzivnostjo.
Drugi tuj jezik ima v primerjavi s prvim tujim jezikom drugačno vlogo. Medtem ko prvi tuj jezik vodi do najvišjih in najkompleksnejših zmožnosti, je pri drugem tujem jeziku večji poudarek na sporazumevalnih in učnih strategijah ter medjezikovni in medkulturni ozaveščenosti.

Na začetnih stopnjah se učenke in učenci učijo celostno po načelih zgodnjega učenja, ki vključuje več čutov in veliko raznolikih dejavnosti, katere spodbujajo aktivno učenje, kot so igranje, petje, dramatizacija, intervjuji, gibanje, igre vlog in podobno. Obravnavali bomo teme iz vsakdanjega življenja na zelo preprost in igriv način.
Pri pouku je poudarek na slušno-sporazumevalnih zmožnostih, na pridobivanju besedišča ter pravilni izgovorjavi nemških besed. Učenke in učenci pa pridobijo tudi osnove pisne zmožnosti.

Pouk drugega tujega jezika izvajamo kot neobvezni izbirni predmet, učenke in učenci se v pouk vključijo prostovoljno.

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET – ŠPORT

Enoletni program je namenjen učencem in učenkam 4., 5. in 6. razreda.

Obseg ur : 35 ur ( 1 ura tedensko ).

Učitelj: Aleš Cvar

Opredelitev predmeta :

V današnjem času so otroci vedno manj gibalno dejavni, imajo nezdrave prehranjevalne navade in vedno več časa preživijo v sedečih položajih pred televizorjem in računalnikom, zato je športna dejavnost v šoli tista, ki ima poseben pomen za razvoj odraščajočega otroka, saj le – ta lahko omili posledice neustreznih navad sodobnih generacij otrok.

Neobvezni izbirni predmet šport vključuje predvsem tiste vsebine (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine, itd.), ki v tem starostnem obdobju najbolj učinkovito vplivajo na telesni in gibalni razvoj otrok.

Splošni cilji predmeta :

  1. Skrb za skladen telesni razvoj in navajanje na zdrav način življenja.
  2. Oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev ( strpnosti, solidarnosti, sodelovanja, odgovornosti, delavnosti, discipline, spoštovanja pravil, poštenosti, samoobvladovanja, kritičnega mišljenja in odnosa do narave).
  3. Učenci spoznajo pomen koristnega preživljanja prostega časa z vidika zdravja in druženja.
  4. Pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika.

 

Vsebine predmeta :

  1. Športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj splošne (aerobne) vzdržljivosti: teki, dejavnosti na snegu, nordijska hoja in tek, plavanje in druge dejavnosti v vodi, aerobika, kolesarjenje.
  2. Športne dejavnosti, usmerjene v razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, natančnosti in ustvarjalnosti: ples, hokejske igre, igre z loparji, žogarije, cirkuške spretnosti, ravnotežne spretnosti, rolanje, zadevanje tarč.
  3. Športne dejavnosti, usmerjene v razvoj različnih pojavnih oblik moči: akrobatika, skoki, plezanja, borilni športi.

Standardi znanja :

Podlaga za ocenjevanje vsakega posameznika je njegov individualen napredek v gibalnih spretnostih in poznavanje pozitivnih vplivov športa na posameznika .