Izbirni predmeti za 7. razred

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI:

NEMŠČINA 1 

Razred: 7.  

Tedensko število ur: 2

Učiteljica: Jasmina Kene

Učenci se bodo pri pouku nemščine usposobili za govorne in pisne stike ter za pridobivanje in razumevanje informacij v tujem jeziku – skratka za osnovno komuniciranje v nemščini v vsakdanjih situacijah.

Predmet je namenjen učenkam in učencem, ki se prvič srečajo z nemškim jezikom ter imajo veselje in voljo do učenja tujega jezika.

Pri pouku nemščine učenke in učenci spoznavajo teme iz vsakdanjega življenja: naučijo se pozdraviti, šteti, opisati sebe in svojo družino, svojo hišo, opisujejo živali, govorijo o šoli, televiziji in spoznavajo nemško govoreče dežele.

Pouk poteka tudi skozi pesmi, igro vlog, intervjuje in igre.

Znanje tujega jezika je pomembno zaradi neposredne uporabnosti za učenke in učence (npr. gledanje nemške televizije, poslušanje glasbe, komunikacija s tujimi prijatelji, …), predstavlja pa tudi dobro popotnico za nadaljnje izobraževanje in poklicno pot.
 

GLEDALIŠKI KLUB

 Je enoletni in učenci se zanj lahko odločijo v 7.  ali v 8. razredu.

Obseg ur: 35 ( 1 ura tedensko)

Učiteljica: Sonja Simončič

Predmet  izhaja iz vsebin dramske vzgoje pri pouku književnosti. Te so dopolnjene z novimi pojmi, problemskimi sklopi in besedili. Združuje percepcijske, ustvarjalne in raziskovalne dejavnosti.

Pri predmetu učenci spoznavajo značilnosti drame in gledališča predvsem preko aktivne gledališke vzgoje.

Namen predmeta ni oblikovanje celovite gledališke predstave, pomembno pa je, da je uprizoritev delov gledališke predstave javna.

Učenci bodo ob delu uporabljali že pripravljen DELOVNI ZVEZEK. 

 

 

 VERSTVA IN ETIKA I

Število ur: 35 ( 1 ura tedensko)

Učiteljica: Sonja Simončič

Obvezni izbirni predmet verstva in etika izhaja z družboslovnega področja, učencem ponuja možnost, da razširijo /dopolnijo znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo vsi učenci pri obveznih predmetih (zgodovina, slovenščina, etika in družba).

Predmet Verstva in etika je trileten, zato ga lahko učenci izberejo v 7., 8. in 9. razredu. Učni načrt in njegovo izvajanje omogočata učencem, da smiselno izberejo predmet tudi za leto ali dve, čeprav je njegov namen celoviteje uresničen le v triletnem obsegu. Pri tem učenci hodijo k pouku, ki je predviden za njihov razred. To se dosega z upoštevanjem temeljnih načel:

1) da so religiološke vsebine obravnavane v treh celotah;

2) da je pri načinu obravnave religijske problematike v ospredju pristop, ki je primeren starostni stopnji učencev;

3) da se etična in življenjska vprašanja izbirajo z vidika nagnjenj in potreb učencev.

 

Splošni cilji predmeta so:

• pridobivanje objektivnega znanja in razgledanosti iz obravnavanega področja,

• razvijanje in iskanje lastne identitete ob spoznavanju in sprejemanju različnosti drugih,

• pridobivanje kritičnega odnosa do religioznih tradicij,

• razvijanje sposobnosti razumeti druge ljudi, z njimi sodelovati, biti solidaren in pripravljen sporazumno reševati konflikte,

• odkrivanje moralnih vrednot,

• spoznavanje vloge verstev pri oblikovanju različnih civilizacij, posebej krščanstva,

• usposabljanje za kritičnost do negativnih pojavov v zvezi z religijo in religijami (fanatizem, nestrpnost, verski monopol)

 

MATEMATIČNA DELAVNICA 7

Izberejo lahko učenci 7. razreda

Število ur: 35 letno – 1 ura tedensko

Učiteljica: Mojca Kozole

Matematična delavnica I je naravoslovni-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci pridobijo izkušnje in jih povezujejo z matematičnimi znanji pridobljenimi pri rednem pouku.

Razvijajo sposobnost izražanja svojega matematičnega znanja. Razvijajo prostorsko predstavljivost, učijo se celovitega načrtovanja in razvoja matematične dejavnosti. Spoznajo matematiko kot delo več generacij in narodov.

Učenec se bo pri tem predmetu ukvarjal z naslednjimi sklopi:
Logika

 • s premislekom rešiti logične besedilne naloge,
 • rešiti naloge s pomočjo grafične ali diagramske ponazoritve,
 • rešiti razvedrilne naloge, ki temeljijo na interpretaciji teksta.

Štetje

 • pri preštevanju uporabiti pravilo vsote oz. produkta,
 • opisati graf,
 • ponazoriti kombinatorično situacijo z grafom in spretno prešteti veje,
 • sistematično izpisati razporeditve in izbore objektov ter jih povezati z drevesi oz. s pravilom produkta.

Nenavadna aritmetika

 • poznati rimski zapis,
 • kreativno uporabljati različne vrste zapisov števil,
 • spoznati manj znane pisne računske algoritme
 • ustvarjalno razmišljati o običajnih algoritmih
 • računati z ostanki pri deljenju
 • uporabljati pravila prirejanja števil.

Tlakovanje

 • tlakovanje ravnine,
 • osnovna načela tlakovanja,
 • uporaba simetrije,

 

ŠPORT ZA ZDRAVJE

Enoletni program je namenjen učencem in učenkam 7. in 8. razreda.

Obseg ur : 32 ( 1 ura tedensko ).

 Opredelitev predmeta :

Program je namenjen nadgradnji tistih vsebin predmeta šport, s katerimi lahko vplivamo na zdravje in dobro počutje.

Učitelj se odloči, kolikšen delež bo namenil posameznim športu.

Splošni cilji predmeta :

 1. Skrb za skladen telesni razvoj in navajanje na zdrav način življenja.
 2. Usvajanje in utrjevanje športnih znanj.
 3. Krepitev občutka samozavesti in zaupanja vase.
 4. Oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev.
 5. Razumevanje pozitivnih učinkov redne športne vadbe in pridobivanje trajnih športnih navad.
 6. Pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika.

Vsebina predmeta :

 1. Splošna kondicijska priprava.
 2. Košarka.
 3. Nogomet
 4. Odbojka
 5. Izbirne vsebine ( dvoranski hokej, badminton, …).

 

Standardi znanja :

Spremljanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, poznavanje pozitivnih učinkov določenega športa, predstavitev športov.

 

Učne načrte najdete na strani:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/program/izbirni_predmeti_v_osnovni_soli/

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET:

NEMŠČINA

Razred: 7.
Tedensko število ur: 2
Učiteljica: Jasmina Kene
 
Pri pouku nemščine je poudarek na usvajanju govornih in slušnih veščin učenk in učencev. Z voljo do učenja drugega tujega jezika narašča tudi usposobljenost za pisne stike ter za pridobivanje in razumevanje informacij v tujem jeziku – skratka za osnovno komuniciranje v nemščini v vsakdanjih situacijah.
 Teme pri neobveznem izbirnem predmetu nemščina so raznolike in se navezujejo na   osnovno sporazumevanje v vsakdanjem življenju. Med drugim bodo učenke in učenci 7. razreda obravnavali teme, kot so npr. pozdravljanje in predstavljanje, štetje do 1000, opis osebe in družine ter prostorov v hiši, opis šolskih predmetov in šolskih potrebščin, televizijski napovednik itd.
Pouk bo potekal:
☺ v sproščenem in motivacijskem vzdušju
☺ pogosto z metodo igre
☺ preko igre vlog
☺ s petjem nemških pesmic
☺ z delom z viri
☺ z likovnim izražanjem
☺ s sodobnimi mediji
Znanje več tujih jezikov omogoča lažje navezovanje stikov s tujimi prijatelji, gledanje nemških risank in filmov, komuniciranje z nemško govorečimi sorodniki, brskanje po internetu …  Z znanjem drugega tujega jezika se pridobiva in poglablja splošno znanje ter širi razgledanost.